Brunsten » Brownstone Institute-artiklar » Det största folkhälsohotet är inte ett virus utan ett försvagat immunsystem

Det största folkhälsohotet är inte ett virus utan ett försvagat immunsystem

DELA | SKRIV UT | E-POST

A växande lista över vetenskapliga studier har nu visat att immunitet efter naturlig infektion ger varaktigt skydd ofta mycket bättre än immunitet efter Covid-19-vaccination. Flera regeringar fokuserar på obligatorisk vaccination. Men naturlig immunitet och ett starkt immunförsvar är vad som verkligen behövs för att bygga upp fullt skydd och en friskare befolkning.

I de flesta västländer vaccineras utsatta människor och högriskgrupper med ett av de fyra Covid-19-vaccinerna "Emergency Use Authorization" (EUA). Anmärkningsvärt nog, i länderna med den högsta vaccinationstäckningen (Israel, Island och England), observerar vi ett stort antal positiva tester. 

Positiva tester kallas infektioner eller fall, även om det kan eller inte är sant (t.ex. ett PCR-test kanske inte skiljer mellan en aktiv infektion eller en tidigare infektion). 

Tvärtemot uppblåsta förväntningar, det visas att personer som har blivit dubbelvaccinerade kan testa positivt, bära på en hög virusbelastning, eventuellt överföra viruset och hamna på sjukhus. Effektiviteten av vaccinationer verkar minska eller försvinna. En "one size fits all"-strategi kan bli en återvändsgränd om vi fortsätter att följa denna nuvarande ensidiga strategi med fokus på bara ett virus. 

I England, olika immunologer har uttalat sig om faran med ett försvagat immunförsvar inom hela befolkningen, vilket ökar risken för infektioner och kroniska sjukdomar. Som ett resultat av nedstängningarna och åtgärder som att hålla en och en halv meters avstånd och bär masker, den immunförsvaret hos många människor kan ha försvagats jämfört med dagarna före pandemin.

Det medfödda immunförsvaret är den första och inte specifika försvarsmekanismen. Det stoppar potentiella sjukdomsframkallande organismer. Detta system bildas av fysiska barriärer, såsom hud, saliv och slemhinnor. Byte till det adaptiva immunsystemet sker när patogenen kan bryta igenom den första barriären. Celler från det medfödda immunsystemet presenterar bitarna av patogenen eller främmande substans till B-celler och T-celler i det adaptiva immunsystemet. 

B-celler är ansvariga för frisättningen av antikroppar. Antikropparna som bildas rör sig fritt i blodet och kan binda främmande patogener. Patogen-antikroppskomplexet bryts sedan ned och rensas av bland annat makrofager. Det finns också T-celler som direkt riktar sig mot patogener som har invaderat celler. De kan hjälpa till att förstöra dessa infekterade celler och å andra sidan förstärka och tygla antikroppssvaret från B-celler. 

B- och T-cellerna kan utvecklas till minnesceller och aktiveras mycket snabbare vid en efterföljande infektion än vid en första infektion. Minnet ger ett ökat antikroppssvar, ofta med en starkare bindning till ett protein från patogenen och ett bredare svar mot flera delar av proteinet (epitop). Detta ökar chansen att patogenen rensas effektivt och snabbt. Detta återspeglas i naturliga infektioner och även vaccinationer. 

Barn och vuxna har kommit i mindre kontakt med andra virus och bakterier, så immunförsvaret är mindre utmanat och därför mindre tränat. Utbrott av infektionssjukdomar i isolerade samhällen som inte hade exponerats för motsvarande patogen på länge och saknade immunitet är väl dokumenterade t.ex. utbrottet av kikhosta 1908 och 1918 i Papua Nya Guinea.  

Dessutom spelar faktorer som förändrad kost och livsstil, exponering för giftiga ämnen genom frekvent användning av desinfektionsmedel och ansiktsmasker samt ökad stress en viktig roll. Likaså är fetma ett korrelerande tillstånd relaterat till ett allvarligt Covid-19-tillstånd, och nedstängningarna har resulterat i högre fetmafrekvenser i Storbritannien, USA och andra västerländska nationer. Fetma har länge förknippats med prognos för virusinfektioner. Det erkändes som en predisponerande faktor för sämre kliniska resultat och dödsfall under 2009 H1N1-pandemin. 

På den motsatta sidan av fetma av pandemin och dess åtgärder ser vi ett ökande problem med undernäring med ökad risk för lunginflammation och dödlighet hos barn yngre än 5 år. Problemet med undernäring, antingen på grund av över- eller undernäring, och som en följd av immunförsämring kan orsaka enorma skador i år och generationer framöver. Uppkomsten av förhöjda tuberkulosincidenter är djupt oroande.

Även droganvändningen har ökat under covid-19-pandemin. Statistik från Nederländerna rapporterar att den mentala hälsan i Nederländerna under första kvartalet 2021 var den lägsta under de senaste tjugo åren. Nivel rapporterar att användningen av psykofarmaka bland unga 15-24 år ökade under första kvartalet 2021. 

Detta har setts förut i England och USA. Pandemin ledde till en kraftig uppgång vid depressiva och ångestsyndrom hos kvinnor (28 %) och ungdomar (26 %) globalt. Även andelen av patienter med demens som har ordinerats antipsykotika avsevärt ökat. Fler personer med demens dog 2020 jämfört med tidigare år i Storbritannien.

Psyko-neuro-immunologiska studier har under många år visat att mental hälsa är viktig för ett välfungerande immunsystem. Flera forskare har visat på ett samband mellan ökningen av stressupplevelser och risken för övre luftvägsinfektioner och dödlighet. Ett signifikant övergripande samband mellan känsligheten för sepsis och accelererat biologiskt åldrande har hittats samt negativa samband mellan genomsnittliga cytokinnivåer och kronisk stress. En lång varaktighet av åtgärderna kan försvaga det medfödda och adaptiva immunförsvaret och förvärra ett sjukdomsutfall. 

En effektiv och effektiv drift av det totala immunförsvaret är avgörande när kroppen möter främmande ämnen, patogener (sjukdomsframkallande ämnen) eller till exempel cancerceller. Studier av influensavaccinernas effektivitet har redan visat att äldre människor kanske inte svarar effektivt på influensavaccinet. Äldre människor har ofta ett åldrande immunförsvar. Det är därför vi pratar om immunosenscens, där immunförsvaret förändras med åldern. 

Som ett resultat, "skottsäkert" skydd kan inte genererastrots vaccination. A studera i Norge bland hundra utsatta äldre personer som dog kort efter en covid-19-vaccination visar att försvagad immunitet troligen spelat en roll. Förutom äldre personer kan de med kroniska sjukdomar som reumatism, MS eller efter organtransplantation också ha försvagad immunitet. 

En betydande andel av personerna med kroniska sjukdomar som deltog i en holländsk studie kunde inte framkalla ett bra antikroppssvar efter två vaccinationer med ett av de fyra Covid-19-vaccinerna. Behöver de en tredje vaccination? Resultaten av detta är ännu inte kända. Eftersom immunförsvaret inte fungerar optimalt i denna grupp och samma vaccin används för denna tredje injektion kan inga större förbättringar förväntas. De EMA och ECDC ser inte ett akut behov av en tredje booster för friska grupper, för närvarande. 

Vaccination ger inte ett bra skydd för alla. Majoriteten av människor som för närvarande är vaccinerade vet inte om de har byggt upp antikroppar och/eller T-cellsimmunitet. Det är också möjligt att utan vaccination, effektiv immunitet har redan byggts upp på grund av symtomatisk eller icke-symptomatisk (asymtomatisk) infektion med SARS-CoV-2-viruset eller tidigare infektion från ett annat coronavirus.

A studera som publicerades i Natur visar att sjutton år efter naturlig infektion med SARS CoV-1-viruset, är skyddande T-cellers korsreaktivitet mot SARS-CoV-2-virus fortfarande närvarande. Det är en teori tillsammans med låg fetma som förklarar varför asiatiska länder har drabbats av få Covid-19-dödsfall trots rejäla fall. Många vetenskapliga studier, över ett dussin år 2021, har nu visat att immunitet efter naturlig infektion ger bättre skydd än immunitet efter Covid-19-vaccination. En israelisk studera visade en 27 gånger mindre risk för återinfektion och en åtta gånger mindre risk för sjukhusvistelse efter naturlig infektion jämfört med vaccination.

En annan nyligen publicerad studera visade också mer hållbar immunitet efter naturlig infektion. Detta kan vara relaterat till det faktum att naturlig infektion framkallar ett bredare immunsvar mot en bredare variation av virushöljeproteiner. SARS-Cov-2-specifika cellulära och humorala immuniteter är hållbara åtminstone till en år efter sjukdomsdebut. Om återvunnen infektion följer efter andra virus kan det ta mycket längre tid; SARS-CoV-2 har bara inte varit ute så länge och få länder genomför studier på de smittade från våren 2020.  

En minskning av effektiviteten hos det medfödda och adaptiva immunförsvaret kan uppstå efter en injektion med ett mRNA-vaccin, vilket leder till en större risk för ett allvarligare förlopp i efterföljande infektioner, vilket framgår av en ännu inte peer-reviewed studera. Dessutom har ett brett spektrum av biverkningar för Covid-19-vaccinerna dokumenterats för VAERS, MHRA och Eudravigilance, mycket fler jämfört med tidigare vacciner. Därför argumenterar experter för grundlig dataanalys om risk-fördelarna med boosterinjektioner.

Redan innan Covid-19-vaccinerna var på marknaden, varnade forskare för en möjlig fara för antikroppsberoende förbättring (ADE), ett välkänt fenomen som observerats i utvecklingen av tidigare vaccin mot coronavirus. Detta innebär att kroppen producerar antikroppar, men inte kan neutralisera viruset, så genom att binda till antikroppar som finns på cellen kan viruset komma in i cellen och föröka sig mer lätt.  

I en studera på vaccin genombrottsfall från San Francisco Bay-området visade sig genombrottsinfektioner i Kalifornien vara associerade med låga eller odetekterbara neutraliserande antikroppsnivåer som kan tillskrivas immunförsvagat tillstånd eller infektion av en antikroppsresistent härstamning. Detta ses av flera forskare som en möjlig förklaring till de observerade reinfektionerna efter vaccination. Forskning från Mayo Clinic och Boston University visar att sex månader efter den andra injektionen av Pfizer-vaccinet minskade effektiviteten från 76 % till 42 % och med Moderna från 86 % till 76 %.

Även om politiker världen över talar om en tredje injektion med samma vaccin, är forskare på Island, England och USA tvekar om detta. Naturlig immunitet kan behövas för att bygga upp ett fullt skydd i befolkningen. Viruset är nu endemiskt och har en överlevnad av 99.410 % för personer under 69 år och mer än 99.997 % för ungdomar under 19 år. 

Antikroppar som genereras av vaccinerna verkar minska efter sex månader. Den icke-mätbara förekomsten av antikroppar betyder inte alltid att människor inte längre är immuna. Efter en naturlig infektion, antikroppsproducerande B-celler förblir detekterbara i benmärgen efter försvinnandet av mätbara antikroppar i blodet, vilket tyder på möjligheten att kunna reagera snabbt efter återinfektion. Använder en undersökning av vårdpersonal vid Cleveland Clinic, visades det att det är meningslöst att vaccinera människor som redan har gått igenom en naturlig infektion.

Den stora ökningen av sjukhusinläggningar med RSV-infektioner (förkylningsvirus) hos barn i södra Wales och Australien kan vara ett resultat av låsningar som hämmar immunsystemets funktion, förklarar vissa engelska immunologer. En ökning av RSV-virus hos barn och personer med svartsvamp i lungorna på intensivvårdsavdelningen har också nyligen rapporterats i Nederländerna och Belgien

Dessa infektioner förekommer sällan ensamma och oftast hos personer med mycket svagt immunförsvar. När trycket från nedstängningar, icke-farmaceutiska ingrepp och storskaliga vaccinationer som bara riktar sig mot ett protein av viruset ökar, finns det en större chans att mutationer uppstår i viruset som kan göra det farligare för utsatta grupper. Immuniteten som induceras med vaccinet verkar inte vara tillräckligt effektiv hos alla människor för att neutralisera Delta-varianten.

Nu när en stor del av samhället redan har vaccinerats är det mycket bättre, efter exemplet med Danmark, Sverige och Island, att avskaffa alla restriktionsåtgärder och låta viruset cirkulera under normala samhälls- och marknadsfunktioner, dvs. rörelsefrihet och utbyte. 

Detta gör att naturlig immunitet kan byggas upp och immunförsvaret kan stärkas samtidigt för att även hålla andra virus, svampar och bakterier i schack. Vaccinationsmandat med experimentvaccin och tillhörande pass kan inte ge ett brett skydd. Dessutom undergrävs kunskapen om motståndskraften hos en naturlig immunitet efter en infektion och/eller genom korsreaktivitet med andra (corona)virus av ett vaccinationspass, särskilt för att det nu är känt från studier att risken för återinfektion i vacciner är riktig. 

Ett fokus på vaccinationer med (in)direkta skyldigheter skapar en ovetenskapligt försvarbar osämja i samhället. Framför allt, med brist på sjukvårdspersonal, är att fortsätta på samma väg en inbjudan till en förödande tsunami. Inte bara från Covid-19, utan från andra patogener samt kraftiga ökningar av cancer, hjärt-kärlsjukdomar och depression.

I själva verket är immunsystemet också involverat i förebyggandet av kroniska sjukdomar. För att förhindra onödig skada för människor och barn måste folkhälsoinformation om riskerna och fördelarna med vaccinerna vara ärlig och transparent. På så sätt kan människor fatta väl genomtänkta beslut om sin egen hälsa och hur man kan bidra, bygga förtroende för folkhälsan och leva i en trygg och hälsosammare värld.

Regeringen och försäkringsbolagen skulle vara väl tjänta av att ge åtminstone barn, äldre, utsatta biståndstagare och vårdpersonal en tydligare vägledning om den avgörande betydelsen av ett motståndskraftigt immunsystem, och inte kompromissa det med restriktioner och mandat som riskerar vår hälsa. Publicerad under a Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell licens
För omtryck, vänligen ställ tillbaka den kanoniska länken till originalet Brownstone Institute Artikel och författare.

Författare

  • Carla Peeters

    Carla Peeters är grundare och verkställande direktör för COBALA Good Care Feels Better. Hon är interim vd och strategisk konsult för mer hälsa och arbetsförmåga på arbetsplatsen. Hennes bidrag fokuserar på att skapa hälsosamma organisationer, vägledning till bättre vårdkvalitet och kostnadseffektiva behandlingar som integrerar personlig kost och livsstil i medicin. Hon tog en doktorsexamen i immunologi från medicinska fakulteten i Utrecht, studerade molekylära vetenskaper vid Wageningens universitet och forskning, och följde en fyraårig kurs i högre naturvetenskaplig utbildning med inriktning på medicinsk laboratoriediagnostik och forskning. Hon följde executive program vid London Business School, INSEAD och Nyenrode Business School.

    Visa alla inlägg

Donera idag

Ditt ekonomiska stöd från Brownstone Institute går till att stödja författare, advokater, vetenskapsmän, ekonomer och andra modiga människor som har blivit professionellt utrensade och fördrivna under vår tids omvälvning. Du kan hjälpa till att få fram sanningen genom deras pågående arbete.

Prenumerera på Brownstone för fler nyheter


Handla Brownstone

Håll dig informerad med Brownstone Institute