Brunsten » Brownstone Journal » Omfattande effektstudier som ifrågasätter vaccinationskrav
studerar vaccinuppdrag

Omfattande effektstudier som ifrågasätter vaccinationskrav

DELA | SKRIV UT | E-POST

Eftersom vissa människor nu har vaccinerats i mer än ett halvår, strömmar bevis in om Covid-vaccinets effekt. Gestalten av fynden antyder att den infektionsexplosion globalt som vi har upplevt – efter dubbelvaccination i t.ex. Israel, Storbritannien, USA etc. – kan bero på att de vaccinerade sprider Covid lika mycket eller mer än de ovaccinerade. 

En naturlig fråga att ställa är om vacciner med begränsad kapacitet att förebygga symtomatisk sjukdom kan driva utvecklingen av mer virulenta stammar? I en PLoS Biology Artikeln från 2015, Read et al. observerade att:

"Konventionell visdom är att naturligt urval kommer att ta bort mycket dödliga patogener om värddöd kraftigt minskar överföringen. Vacciner som håller värdarna vid liv men som ändå tillåter överföring kan således tillåta mycket virulenta stammar att cirkulera i en population.”

Följaktligen, snarare än att de ovaccinerade utsätter de vaccinerade för risk, skulle det teoretiskt sett kunna vara de vaccinerade som utsätter de ovaccinerade i riskzonen.

Här sammanfattar jag studier och rapporter som belyser vaccininducerad immunitet mot Covid. De lyfter fram problemen med vaccinmandat som för närvarande hotar jobben för miljontals människor. De väcker också tvivel om argumenten för att vaccinera barn. 

1) Gazit et alvisade att "SARS-CoV-2-naiva vaccinerade hade en 13-faldigt (95% CI, 8-21) ökad risk för genombrottsinfektion med Delta-varianten jämfört med de tidigare infekterade." Vid justering för tidpunkt för sjukdom/vaccin fanns en 27-faldig ökad risk (95 % KI, 13-57).
2) Acharya et al.Att ignorera risken för infektion, med tanke på att någon var smittad, Acharya et al. fann "ingen signifikant skillnad i cykeltröskelvärden mellan vaccinerade och ovaccinerade, asymtomatiska och symtomatiska grupper infekterade med SARS-CoV-2 Delta."
3) Riemersma et al.fann "ingen skillnad i virusmängd när man jämför ovaccinerade individer med de som har vaccinets "genombrottsinfektioner". Dessutom testar individer med vaccingenombrottsinfektioner ofta positivt med virusmängder som överensstämmer med förmågan att utsöndra smittsamma virus." Resultaten indikerar att "om vaccinerade individer blir infekterade med deltavarianten kan de vara källor till SARS-CoV-2-överföring till andra." De rapporterade "låga Ct-värden (<25) hos 212 av 310 helt vaccinerade (68%) och 246 av 389 (63%) ovaccinerade individer. Att testa en delmängd av dessa låg-Ct-prov avslöjade smittsam SARS-CoV-2 i 15 av 17 prover (88%) från ovaccinerade individer och 37 av 39 (95%) från vaccinerade personer."
4) Chemaitelly et al. I en studie från Qatar, Chemaitelly et al. rapporterad vaccineffektivitet (Pfizer) mot allvarlig och dödlig sjukdom, med effekt i intervallet 85-95 % åtminstone fram till 24 veckor efter den andra dosen. Som en kontrast av detta minskade effekten mot infektion till cirka 30 % 15-19 veckor efter den andra dosen. 
5) Riemersma et al. Från Wisconsin, Riemersma et al. rapporterade att vaccinerade individer som blir infekterade med Delta-varianten kan överföra SARS-CoV-2 till andra. De fann en förhöjd virusmängd hos de ovaccinerade och vaccinerade symtomatiska personerna (68 % respektive 69 %, 158/232 och 156/225). Hos de asymtomatiska personerna upptäckte de dessutom förhöjda virusmängder (29 % respektive 82 %) hos de ovaccinerade respektive de vaccinerade. Detta tyder på att de vaccinerade kan smittas, hysa, odla och överföra viruset lätt och omedvetet.
6) SubramanianSubramanian rapporterade att "på landsnivå verkar det inte finnas något urskiljbart samband mellan procentandelen av befolkningen helt vaccinerade och nya fall av covid-19." När man jämför 2947 län i USA, var det något färre fall på fler vaccinerade platser. Det finns med andra ord inget tydligt urskiljbart förhållande. 
7) Chau et al.tittat på överföring av SARS-CoV-2 Delta-variant bland vaccinerade vårdpersonal i Vietnam. Av 69 vårdpersonal som testade positivt för SARS-CoV-2 deltog 62 i den kliniska studien, som alla tillfrisknade. För 23 av dem erhölls kompletta genomsekvenser, och alla tillhörde Delta-varianten. "Viralmängden av genombrottsfall av deltavarianter var 251 gånger högre än de för fall infekterade med gamla stammar som upptäckts mellan mars-april 2020." 
8) Brown et al.I Barnstable, Massachusetts, Brown et al. fann att bland 469 fall av covid-19 var 74% helt vaccinerade, och att "de vaccinerade hade i genomsnitt mer virus i näsan än de ovaccinerade som var infekterade."
9) Hetemäli et al.Rapportering om en sjukhusutbrott i Finland, Hetemäli et al. observerade att "både symtomatiska och asymtomatiska infektioner hittades bland vaccinerade vårdpersonal, och sekundär överföring skedde från de med symtomatiska infektioner trots användning av personlig skyddsutrustning." 
10) Shitrit et al.I en sjukhusutbrott undersökning i Israel, Shitrit et al. observerade "hög överföringsförmåga av SARS-CoV-2 Delta-varianten bland två gånger vaccinerade och maskerade individer." De tillade att "detta tyder på en viss avtagande av immunitet, även om det fortfarande ger skydd för individer utan samsjuklighet."
11) Övervakningsrapport för covid-19-vaccin i Storbritannien för vecka #42I Övervakningsrapport för covid-19-vaccin i Storbritannien för vecka #42, noterades det att det är "avtagande av N-antikroppssvaret över tiden" och "att N-antikroppsnivåerna verkar vara lägre hos individer som får infektion efter 2 doser vaccination." Samma rapport (tabell 2, sid 13), visar att i de äldre åldersgrupperna över 30 har de dubbelvaccinerade personerna större infektionsrisk än de ovaccinerade, förmodligen för att den senare gruppen inkluderar fler personer med starkare naturlig immunitet från tidigare covid-sjukdom. Som en kontrast hade de vaccinerade personerna en lägre risk att dö än de ovaccinerade, i alla åldersgrupper, vilket tyder på att vacciner ger mer skydd mot dödsfall än mot infektion. Se även UK PHE rapporterar 43, 44, 45, 46 för liknande data.
12) Levin et al. I Israel har Levin et al. "genomförde en 6-månaders longitudinell prospektiv studie som involverade vaccinerade sjukvårdspersonal som testades varje månad för närvaron av anti-spike IgG och neutraliserande antikroppar". De fann att "sex månader efter mottagandet av den andra dosen av BNT162b2-vaccinet, minskade det humorala svaret avsevärt, särskilt bland män, bland personer 65 år eller äldre och bland personer med immunsuppression."
13) Rosenberg et al.I en studie från delstaten New York, Rosenberg et al. rapporterade att "Under 3 maj–25 juli 2021 var den totala åldersjusterade vaccineffektiviteten mot sjukhusvistelse i New York relativt stabil 89.5%–95.1%). Den totala åldersjusterade vaccineffektiviteten mot infektion för alla vuxna New York minskade från 91.8 % till 75.0 %." 
14) Suthar et al.Suthar et al. noterade att "Våra data visar en avsevärd avtagande av antikroppssvar och T-cellsimmunitet mot SARS-CoV-2 och dess varianter, 6 månader efter den andra immuniseringen med BNT162b2-vaccinet."
15) nordström et al.I en studie från Umeå universitet i Sverige, nordström et al. observerade att "vaccineffektiviteten av BNT162b2 mot infektion avtog progressivt från 92% (95% CI, 92-93, P<0·001) dag 15-30 till 47% (95% CI, 39-55, P<0· 001) vid dag 121-180, och från dag 211 och framåt kunde ingen effekt detekteras (23 %; 95 % KI, -2-41, P=0·07).” 
16) Yahi et al.Yahi et al. har rapporterat att "i fallet med Delta-varianten har neutraliserande antikroppar en minskad affinitet för spikeproteinet, medan underlättande antikroppar visar en slående ökad affinitet. Således kan antikroppsberoende förstärkning vara ett problem för personer som får vacciner baserat på den ursprungliga Wuhan-stammens spiksekvens."
17) Goldberg et al. (BNT162b2-vaccin i Israel) rapporterade att "immuniteten mot deltavarianten av SARS-CoV-2 avtog i alla åldersgrupper några månader efter mottagandet av den andra dosen av vaccinet."
18) Singanayagam et al.undersökte överföringen och viral belastningskinetik hos vaccinerade och ovaccinerade individer med mild deltavariantinfektion i samhället. De fann att (i 602 samhällskontakter (identifierade via det brittiska kontraktsspårningssystemet) av 471 brittiska COVID-19-indexfall rekryterades till kohortstudien Assessment of Transmission and Contagiousness of COVID-19 in Contacts och bidrog med 8145 prover i övre luftvägarna från daglig provtagning i upp till 20 dagar) ”vaccination minskar risken för deltavariantinfektion och påskyndar virusclearance. Icke desto mindre har fullt vaccinerade individer med genombrottsinfektioner en maximal virusmängd som liknar ovaccinerade fall och kan effektivt överföra infektioner i hushållsmiljöer, inklusive till helt vaccinerade kontakter."
19) Keehner et al.i NEJM, har nyligen rapporterat om återuppkomsten av SARS-CoV-2-infektion i en starkt vaccinerad arbetsstyrka inom hälsosystemet. Vaccination med mRNA-vaccin började i mitten av december 2020; i mars hade 76 % av arbetsstyrkan blivit helt vaccinerade, och i juli hade andelen stigit till 87 %. Infektioner hade minskat dramatiskt i början av februari 2021...”sammanfallande med slutet av Kaliforniens maskmandat den 15 juni och den snabba dominansen av varianten B.1.617.2 (delta) som först dök upp i mitten av april och stod för över 95 % av UCSDH-isolat i slutet av juli, infektioner ökade snabbt, inklusive fall bland helt vaccinerade personer ... forskare rapporterade att "den dramatiska förändringen i vaccinets effektivitet från juni till juli kommer sannolikt att bero på både uppkomsten av deltavarianten och avtagande immunitet över tid."
20) Juthani et al. Juthani et al. försökte beskriva effekten av vaccination på sjukhusvistelse hos patienter med bekräftad SARS-CoV-2-infektion med hjälp av verkliga data som samlats in av Yale New Haven Health System. "Patienter ansågs vara helt vaccinerade om den slutliga dosen (antingen andra dosen av BNT162b2 eller mRNA-1273, eller första dosen av Ad.26.COV2.S) administrerades minst 14 dagar före symtomdebut eller ett positivt PCR-test för SARS- CoV-2. Totalt identifierade vi 969 patienter som togs in på ett Yale New Haven Health System-sjukhus med ett bekräftat positivt PCR-test för SARS-CoV-2"...Forskare rapporterade "ett högre antal patienter med allvarlig eller kritisk sjukdom hos dem som fick BNT162b2-vaccin än hos de som fick mRNA-1273 eller Ad.26.COV2.S...”
21) CDCEn mycket färsk studie publicerad av CDC rapporterade att en majoritet (53 %) av patienterna som var inlagda på sjukhus med Covid-19-liknande sjukdomar redan var helt vaccinerade med två-dos RNA-sprutor. Tabell 1 visar att bland de 20,101 19 immunsupprimerade vuxna som lagts in på sjukhus med Covid-10,564, var 53 2 (19 %) fullständigt vaccinerade med Pfizer- eller Moderna-vaccinet (vaccination definierades som att de fått exakt 14 doser av ett mRNA-baserat COVID-2-vaccin ≥ XNUMX dagar före sjukhusinläggningsindexdatumet, vilket var datumet för insamling av andningsprover i samband med det senaste positiva eller negativa SARS-CoV-XNUMX-testresultatet före sjukhusvistelsen eller sjukhusvistelsedatumet om testningen endast skedde efter intagningen). Detta belyser de pågående utmaningarna som Deltas genombrott står inför när de vaccineras. 
22) Eyre, 2021 Inverkan av SARS-CoV-2-vaccination på alfa- och deltavariantöverföring.Eyre, 2021 tittade på effekten av SARS-CoV-2-vaccination på alfa- och deltavariantöverföring. De rapporterade att "medan vaccination fortfarande sänker risken för infektion, ifrågasätter liknande virusmängder hos vaccinerade och ovaccinerade individer infekterade med Delta hur mycket vaccination som förhindrar vidare överföring ... överföringsminskningarna minskade med tiden sedan andra vaccinationen, för Delta nådde liknande nivåer som ovaccinerade individer av 12 veckor för ChAdOx1 och dämpar avsevärt för BNT162b2. Skyddet mot vaccination i kontakter minskade också under de tre månaderna efter andra vaccinationen...vaccination minskar överföringen av Delta, men med mindre än alfavarianten."
23) Levine-TiefenbrunLevine-Tiefenbrun, 2021 tittat på Virala mängder av Delta-variant SARS-CoV-2 genombrottsinfektioner efter vaccination och booster med BNT162b2, och rapporterade att effektiviteten för minskningen av viral belastning minskar med tiden efter vaccination, "avsevärt minskar 3 månader efter vaccination och försvinner effektivt efter cirka 6 månader." 
24) Puranik, 2021 Jämförelse av två mycket effektiva mRNA-vacciner för covid-19 under perioder med alfa- och deltavariantprevalensPuranik, 2021 tittade på en Jämförelse av två mycket effektiva mRNA-vacciner för covid-19 under perioder med alfa- och deltavariantprevalens, rapporterar "I juli har vaccinets effektivitet mot sjukhusvistelse varit fortsatt hög (mRNA-1273: 81 %, 95 % KI: 33–96.3 %; BNT162b2: 75 %, 95 % KI: 24–93.9 %), men effektiviteten mot infektion var lägre för båda vaccinerna (mRNA-1273: 76 %, 95 % KI: 58–87 %; BNT162b2: 42 %, 95 % KI: 13–62 %), med en mer uttalad minskning för BNT162b2.”
25) Saade, 2021 Levande virusneutralisationstest hos konvalescenta patienter och försökspersoner vaccinerade mot 19A, 20B, 20I/501Y.V1 och 20H/501Y.V2 isolat av SARS-CoV-2Saade, 2021 tittat på Levande virusneutralisationstest hos konvalescenta patienter och försökspersoner vaccinerade mot 19A, 20B, 20I/501Y.V1 och 20H/501Y.V2 isolat av SARS-CoV-2, och rapporterades som "Utvärderade antikropparnas neutraliserande förmåga för att förhindra cellinfektion, med hjälp av ett levande virusneutraliseringstest med olika stammar [19A (initial en), 20B (B.1.1.241 härstamning), 20I/501Y.V1 (B. 1.1.7 härstamning), och 20H/501Y.V2 (B.1.351 härstamning)] i serumprover från olika populationer: tvådosvaccinerade covid-19-naiva sjukvårdspersonal (HCWs; Pfizer-BioNTech BNT161b2), 6 månader post lindriga covid-19 HCWs och kritiska covid-19 patienter... upptäckten av denna studie är det minskade neutraliserande svaret som observerats mot 20H/501Y.V2 varianten hos helt immuniserade försökspersoner med BNT162b2 vaccinet jämfört med vildtypen och 20I/ 501Y.V1 variant.”
26) Kanada, 2021 Betydande minskning av humoral immunitet bland vårdpersonal och boende på äldreboende 6 månader efter COVID-19 BNT162b2 mRNA-vaccinationKanada, 2021 tittat på Betydande minskning av humoral immunitet bland vårdpersonal och boende på äldreboende 6 månader efter COVID-19 BNT162b2 mRNA-vaccination, rapporterar "Anti-spike, anti-RBD och neutralisationsnivåer sjönk med mer än 84% över 6 månader i alla grupper oavsett tidigare SARS-CoV-2-infektion. 6 månader efter vaccination hade 70 % av de infektionsnaiva NH-invånarna neutraliseringstitrar vid eller under den nedre detektionsgränsen jämfört med 16 % 2 veckor efter fullständig vaccination. Dessa data visar en signifikant minskning av nivåerna av antikroppar i alla grupper. I synnerhet hade de infektionsnaiva NH-invånarna lägre initial humoral immunitet efter vaccination omedelbart och uppvisade de största minskningarna 6 månader senare."
27) Israel, 2021 Storskalig studie av antikroppstiterförfall efter BNT162b2-mRNA-vaccin eller SARS-CoV-2-infektionIsrael, 2021 tittat på Storskalig studie av antikroppstiterförfall efter BNT162b2-mRNA-vaccin eller SARS-CoV-2-infektion, och rapporterades som "För att bestämma kinetiken för SARS-CoV-2 IgG-antikroppar efter administrering av två doser av BNT162b2-vaccin, eller SARS-CoV-2-infektion hos ovaccinerade individer ... Hos vaccinerade försökspersoner minskade antikroppstitrarna med upp till 40 % vardera efterföljande månad medan de vid konvalescent minskade med mindre än 5 % per månad. Sex månader efter BNT162b2-vaccination hade 16.1 % av försökspersonerna antikroppsnivåer under seropositivitetströskeln på <50 AU/ml, medan endast 10.8 % av konvalescenta patienter var under tröskelvärdet <50 AU/mL efter 9 månader från SARS-CoV-2-infektion. ”
28) Eyran, 2020 Den longitudinella kinetiken för antikroppar i covid-19 återhämtade patienter över 14 månaderEyran, 2020 granskad Den longitudinella kinetiken för antikroppar i covid-19 återhämtade patienter över 14 månader, och fann "ett betydligt snabbare förfall hos naiva vaccinerade jämfört med återhämtade patienter, vilket tyder på att det serologiska minnet efter naturlig infektion är mer robust jämfört med vaccination. Våra data belyser skillnaderna mellan serologiskt minne inducerat av naturlig infektion och vaccination.”
29) Salvatore et al.Salvatore et al. undersökte överföringspotentialen hos vaccinerade och ovaccinerade personer infekterade med SARS-CoV-2 Delta-varianten i ett federalt fängelse, juli-augusti 2021. De fann att totalt 978 prover tillhandahållits av 95 deltagare, "av vilka 78 (82%) var helt vaccinerade och 17 (18 %) var inte helt vaccinerade... läkare och folkhälsoläkare bör anse att vaccinerade personer som blir infekterade med SARS-CoV-2 inte är mindre smittsamma än ovaccinerade personer."
30) Andeweg et al.Andeweg et al. analyserade 28,578 2 sekvenserade SARS-CoV-2021-prover från individer med känd immunstatus erhållna genom nationella tester i Nederländerna från mars till augusti 1.351. De hittade bevis för en "ökad risk för infektion av Beta (B.1), Gamma ( P.1.617.2), eller Delta (B.1.1.7) varianter jämfört med alfa (B.14) varianten efter vaccination. Inga tydliga skillnader hittades mellan vacciner. Effekten var dock större under de första 59-60 dagarna efter fullständig vaccination jämfört med XNUMX dagar och längre. I motsats till vaccininducerad immunitet hittades ingen ökad risk för återinfektion med beta-, gamma- eller deltavarianter jämfört med alfavarianten hos individer med infektionsinducerad immunitet."
31) Di Fusco et al. Di Fusco et al. genomförde en utvärdering av COVID-19-vaccinets genombrottsinfektioner bland immunförsvagade patienter som helt vaccinerats med BNT162b2. "COVID-19 vaccin genombrottsinfektioner undersöktes i fullt vaccinerade (≥14 dagar efter 2:a dosen) IC-individer (IC-kohort), 12 ömsesidigt uteslutande IC-tillståndsgrupper och en icke-IC-kohort." De fann att "av 1,277,747 16 2 individer ≥162 år som fick 2 BNT225,796b17.7-doser identifierades 58 56.3 (32.0%) som IC (medianålder: 19.5 år; 16.7% kvinnor). De vanligaste IC-tillstånden var solid malignitet (978 %), njursjukdom (124 %) och reumatologiska/inflammatoriska tillstånd (12.7 %). Bland de fullt vaccinerade IC- och icke-IC-kohorterna observerades totalt 2 genombrottsinfektioner under studieperioden; 0.2 (38.2%) ledde till sjukhusvistelse och XNUMX (XNUMX%) var slutenvårdsdödsfall. IC-individer stod för XNUMX % (N = 374) av alla genombrottsinfektioner, 59.7 % (N = 74) av alla sjukhusinläggningar och 100 % (N = 2) av slutenvårdsdödsfall. Andelen med genombrottsinfektioner var 3 gånger högre i IC-kohorten jämfört med icke-IC-kohorten (N = 374 [0.18 %] vs. N = 604 [0.06%]; Den ojusterade incidensen var 0.89 respektive 0.34 per 100 årsverken." 
32) Mallapaty (NATUR) (NATURE) rapporterade att den skyddande effekten av att vaccineras om du redan hade infektion är "relativt liten och minskar oroväckande tre månader efter mottagandet av det andra skottet." Mallapaty tillägger vidare vad vi har varnat folkhälsosamfundet, nämligen att personer som är infekterade med Delta har ungefär samma nivåer av viralt genetiskt material i näsan "oavsett om de tidigare hade vaccinerats, vilket tyder på att vaccinerade och ovaccinerade människor kan vara lika smittsam." Mallapaty rapporterade om testdata från 139,164 95,716 nära kontakter av 2 2021 personer infekterade med SARS-CoV-XNUMX mellan januari och augusti XNUMX i Storbritannien, och vid en tidpunkt då Alpha- och Delta-varianterna tävlade om dominans. Resultatet var att "även om vaccinerna erbjöd visst skydd mot infektion och vidare överföring, dämpade Delta den effekten. En person som var helt vaccinerad och sedan hade engenombrottDet var nästan dubbelt så stor risk att deltainfektion överförde viruset som någon som var infekterad med Alpha. Och det var utöver den högre risken att få en genombrottsinfektion orsakad av Delta än en som orsakas av Alpha."
33) Chia et al.Chia et al. rapporterade att PCR-cykeltröskelvärden (Ct) var "liknande mellan både vaccinerade och ovaccinerade grupper vid diagnos, men virusmängderna minskade snabbare hos vaccinerade individer. Tidig, robust förstärkning av anti-spike-proteinantikroppar observerades hos vaccinerade patienter, men dessa titrar var signifikant lägre mot B.1.617.2 jämfört med vildtypsvaccinstammen."
34) Wilhelm et al.Wilhelm et al. rapporterade om minskad neutralisering av SARS-CoV-2 omicronvariant av vaccinsera och monoklonala antikroppar. "vitro fynd med autentiska SARS-CoV-2-varianter indikerar att i motsats till den för närvarande cirkulerande Delta-varianten, var neutraliseringseffekten av vaccinframkallade sera mot Omicron kraftigt reducerad, vilket framhävde T-cellsmedierad immunitet som väsentlig barriär för att förhindra allvarlig COVID-19. 
35) CDC-rapportCDC rapporterade om detaljerna för 43 fall av covid-19 som tillskrivs Omicron-varianten. De fann att "34 (79%) inträffade hos personer som slutförde den primära serien av ett FDA-auktoriserat eller godkänt COVID-19-vaccin ≥14 dagar före symtomdebut eller mottagande av ett positivt SARS-CoV-2-testresultat." 
36) Dejnirattisai et al.Dejnirattisai et al. presenterade levande neutraliseringstitrar mot SARS-CoV-2 Omicron-variant, och undersökte den i förhållande till neutralisering mot Victoria-, Beta- och Delta-varianterna. De rapporterade en signifikant minskning av "neutraliseringstitrar hos mottagare av både AZD1222 och BNT16b2 primära kurser, med bevis på att vissa mottagare misslyckades med att neutralisera alls." 
37) Cele et al. Cele et al. bedömt om Omicron-varianten undkommer antikroppsneutralisering "framkallad av Pfizer BNT162b2 mRNA-vaccinet hos personer som endast vaccinerats eller vaccinerade och tidigare infekterade." De rapporterade att Omicron-varianten "fortfarande krävde ACE2-receptorn för att infektera men hade omfattande flykt från Pfizer framkallade neutralisering." 
38) Holm Hansen et al.Holm Hansen et al.s Danmarksstudie tittade på vaccinets effektivitet mot SARS-CoV-2-infektion med Omicron- eller Delta-varianterna efter en vaccinationsserie med två doser eller booster BNT162b2 eller mRNA-1273. Ett nyckelfynd rapporterades som "VE mot Omicron var 55.2 % initialt efter primär BNT162b2-vaccination, men avtog snabbt därefter. Även om det uppskattades med mindre precision, indikerade VE mot Omicron efter primär mRNA-1273-vaccination på liknande sätt en snabb nedgång i skydd. Som jämförelse visade båda vaccinerna ett högre, mer långvarigt skydd mot Delta." Med andra ord, vaccinet som har misslyckats mot Delta är ännu mycket värre för Omicron. Tabellen och bilden nedan målar upp en förödande bild. Se var den gröna pricken är (Omicron-variant) i de vertikala linjerna (blå är Delta) och de 2 kanterna på stängerna (övre och nedre läppar) 91 dagar ut för Omicron (3 månader). Både Pfizer och Moderna visar negativ effekt för Omicron vid 31 dagar (båda ligger under "linjen utan effekt" eller "0"). Jämförelsetabellen är ännu mer förödande eftersom den visar hur mycket mindre vaccineffektivitet det är för Omicron. Till exempel, vid 1-30 dagar, visade Pfizer 55.2 % effektivitet för Omicron mot 86.7 % för Delta, och under samma period visade Moderna 36.7 % effektivitet för Omicron jämfört med 88.2 % för Delta.
39) UK Health Security AgencyStorbritanniens rapportering visade att boosters skyddar mot symtomatisk covid-19 orsakad av Omicron i cirka 10 veckor; de UK Health Security Agency Det rapporterade skyddet mot symtomatisk covid-19 orsakat av varianten sjönk från 70 % till 45 % efter en Pfizer-booster för dem som initialt vaccinerats med sprutan som utvecklats av Pfizer med BioNTech. Specifikt rapportering av UK Health Security Agency visade: "Bland dem som fick en AstraZeneca primärkur var vaccinets effektivitet cirka 60 % 2 till 4 veckor efter antingen en Pfizer eller Moderna booster, sedan sjönk till 35 % med en Pfizer booster och 45 % med en Moderna booster 10 veckor efter booster. Bland dem som fick en Pfizer primärkur var vaccinets effektivitet cirka 70 % efter en Pfizer-booster, sjunkande till 45 % efter 10 plus veckor och stannade runt 70 till 75 % efter en Moderna-booster upp till 9 veckor efter booster.”
40) Buchan et alBuchan et al. använde en testnegativ design för att bedöma vaccinets effektivitet mot OMICRON- eller DELTA-varianter (oavsett symtom eller svårighetsgrad) under 22 november och 19 december 2021. De inkluderade personer som hade fått minst 2 COVID-19-vaccindoser (med minst 1) mRNA-vaccindos för den primära serien) och tillämpad multivariabel logistisk regressionsmodelleringsanalys för att "uppskatta effektiviteten av två eller tre doser efter tid sedan den senaste dosen." De inkluderade 3,442 9,201 Omicron-positiva fall, 471,545 2 Delta-positiva fall och 93 95 testnegativa kontroller. Efter 92 doser minskade vaccinets effektivitet mot Delta-infektion stadigt över tiden men återhämtade sig till 94 % (7 % CI, 2-19 %) ≥37 dagar efter att ha fått ett mRNA-vaccin för den tredje dosen. Mottagandet av 95 doser covid-19-vaccin var däremot inte skyddande mot Omicron. Vaccinets effektivitet mot Omicron var 50% (7%CI, XNUMX-XNUMX%) ≥XNUMX dagar efter att ha fått ett mRNA-vaccin för den tredje dosen."
41) Folkhälsa Skottland COVID-19 & Winter Statistical ReportPublic Health Scotland COVID-19 & Winter Statistical Report (publiceringsdatum: 19 januari 2022) gav häpnadsväckande data på sidan 38 (fallfrekvenser), sidan 44 (sjukhusinläggning) och sidan 50 (dödsfall), som visar att vaccinationen har misslyckats Delta men kritiskt, misslyckas omicron. Den 2nd ympningsdata är särskilt oroande. Tabell 14 åldersstandardiserade falldata är mycket oroande eftersom de visar över flera veckors studie att över varje dos (1 mot 2 mot 3 booster-ympningar) att de vaccinerade är mycket mer infekterade än de ovaccinerade, med de 2nd dosen är oroväckande förhöjd (se grå rader). Åldersstandardiserade frekvenser av akuta sjukhusinläggningar är förbluffande förhöjda efter 2nd inokulering (över de ovaccinerade) under januari 2022. Om vi ​​tittar på tabell 16 som rapporterar om antalet bekräftade covid-19-relaterade dödsfall efter vaccinationsstatus, observerar vi återigen en massiv ökning av dödsfall vid de 2ndympning. Dessa data indikerar för oss att vaccinet är förknippat med infektion och inte fungerar optimalt mot omicron och att skyddet är begränsat, avtar snabbt. 
42) Storbritanniens COVID-19-vaccinövervakningsrapport vecka 3, 20 januari 2022Storbritanniens covid-19-vaccinövervakningsrapport Vecka 3, 20 januari 2022, väcker mycket allvarlig oro för misslyckandet med vaccinerna på Delta (som i princip nu ersätts av omicron för dominans) och omicron. När vi tittar på tabell 9, sidan 34 (COVID-19-fall efter vaccinationsstatus mellan vecka 51 2021 och vecka 2 2022) ser vi fler fall för de 2nd och 3rd ympningar. Den viktiga tabellen på sidan 38, figur 12 (ojusterade frekvenser av covid-19-infektion, sjukhusvistelse och dödsfall i vaccinerade och ovaccinerade populationer) visar oss ett kontinuerligt mönster i data från Storbritannien under de senaste 2 till 3 till 4 månaderna, med nuvarande rapportering som visar att personer som tar emot 3rd inokulering (booster) med mycket större risk för infektion/fall än ovaccinerade (30 års ålder och äldre skikt). 
43) Storbritanniens folkhälsoövervakningsrapporterI de senaste UK Public Health övervakningsrapporterna Vecka 9Vecka 8, samt vecka 7 (UK COVID-19-vaccinövervakningsrapport Vecka 7 17 februari 2022), vecka 6 (Covid-19-vaccinövervakningsrapport Vecka 6 10 februari 2022) och vecka 5 för 2022 (Covid-19-vaccinövervakningsrapport Vecka 5 3 februari 2022) liksom rapporterna som samlats för 2021 sedan vaccinet lanserades, ser vi att de vaccinerade löper högre risk för infektion och särskilt för åldersgrupper över 18 år, såväl som sjukhusvistelse och till och med dödsfall. Detta är särskilt markerat för dem som får dubbelvaccinationer. Det finns en ökad risk för dödsfall för dem som är trippelvaccinerade och särskilt när åldern ökar. Samma mönster framträder i de skotska uppgifterna. 
44.) Regev-Yochay et al.Regev-Yochay et al. i Israel tittat på (publiceringsdatum 16 marsth 2022) immunogeniciteten och säkerheten för en fjärde dos (4th) av antingen BNT162b2 (Pfizer–BioNTech) eller mRNA-1273 (Moderna) administrerat 4 månader efter den tredje dosen i en serie om tre BNT162b2-doser). Detta var en öppen, icke-randomiserad klinisk studie som bedömde de 4th dos i termer av behov utöver 3rd dos. Bland de '1050 berättigade sjukvårdsarbetarna som var inskrivna i Sheba HCW COVID-19-kohorten fick 154 den fjärde dosen av BNT162b2 och 1 vecka senare fick 120 mRNA-1273. För varje deltagare valdes två åldersmatchade kontroller ut från de återstående kvalificerade deltagarna.

Forskare rapporterade vidare att "totalt var 25.0% av deltagarna i kontrollgruppen infekterade med omicron-varianten, jämfört med 18.3% av deltagarna i BNT162b2-gruppen och 20.7% av de i mRNA-1273-gruppen. Vaccinets effekt mot alla SARS-CoV-2-infektioner var 30 % (95 % konfidensintervall [CI], -9 till 55) för BNT162b2 och 11 % (95 % CI, -43 till 44) för mRNA-1273...de flesta av Infekterade deltagare var potentiellt smittsamma, med relativt höga virusmängder (tröskelvärde för nukleokapsidgencykel, ≤25)'. Resultaten tyder på att maximal immunogenicitet hos mRNA-vacciner uppnås efter tre doser. Mer specifikt observerade forskare låg vaccineffektivitet mot infektioner hos vårdpersonal, såväl som relativt höga virusmängder som tyder på att de som var infekterade var smittsamma. Således kan en fjärde vaccination av friska unga vårdpersonal bara ha marginella fördelar”. 
45.) Andrews et al.Andrews et al. använde en testnegativ fallkontrolldesign för att uppskatta vaccinets effektivitet mot symtomatisk sjukdom orsakad av omicron- och delta-varianterna (B.1.617.2) i England. "Vaccinets effektivitet beräknades efter primär immunisering med två doser av BNT162b2 (Pfizer-BioNTech), ChAdOx1 nCoV-19 (AstraZeneca), eller mRNA-1273 (Moderna) vaccin och efter en boosterdos av BNT162b2, ChAdOx1, eller mRNA-19 -1273." Resultaten visade att immunisering med två doser ChAdOx1 nCoV-19- eller BNT162b2-vaccin gav mycket begränsat skydd mot symtomatisk sjukdom orsakad av omicron-varianten. "En BNT162b2- eller mRNA-1273-booster efter antingen ChAdOx1 nCoV-19- eller BNT162b2-primärförloppet ökade skyddet avsevärt, men det skyddet avtog med tiden."
46) Hoffmann et al.Hoffmann et al. publicerat i tidskriften CELL att OMICRON spikproteinet (antigenet) undgick neutralisering av antikroppar från "konvalescenta patienter eller individer vaccinerade med BioNTech-Pfizer-vaccinet (BNT162b2) med 12 till 44 gånger högre effektivitet än spiken i Delta-varianten. Neutralisering av Omicron-spiken av antikroppar inducerade efter heterolog ChAdOx1 (Astra Zeneca-Oxford)/BNT162b2-vaccination eller vaccination med tre doser av BNT162b2 var mer effektiv, men Omicron-spiken undvek fortfarande neutralisering mer effektivt än Delta-spiken." Sammantaget visade resultaten att majoriteten av terapeutiska antikroppar kommer att vara ineffektiva mot Omicron-varianten och oroväckande nog att dubbel inokulering med BNT162b2 (Pfizer) kanske inte "tillräckligt skyddar mot allvarlig sjukdom inducerad av denna variant."
47) Bar-on et al.Bar-on et al. publicerad i NEJM under titeln: Skydd med en fjärde dos av BNT162b2 mot Omicron i Israel. De utvärderade det israeliska hälsoministeriets databas och samlade in data om 1,252,331 60 1.1.529 personer som var 2 år eller äldre och berättigade till den fjärde dosen under en period då varianten B.10 (omicron) av SARS-CoV-2 var dominerande (2022 januari till 19 mars 8). Analysen fokuserade på frekvensen av bekräftad infektion och allvarlig covid-3 som en funktion av tiden som börjar 7 dagar efter mottagandet av en fjärde dos (fyradosgrupper) jämfört med den bland personer som endast hade fått tre doser (tre- dosgrupp) och bland personer som hade fått en fjärde dos XNUMX till XNUMX dagar tidigare (intern kontrollgrupp). De använde en kvasi-Poisson-regressionsmodellering och med justering för konfounders, enligt uppgift justerade för ålder, kön, demografisk grupp och kalenderdag. 

De viktigaste resultaten som understryker misslyckandet med de 4th dos, är som följer: "Jämföra hastighetsförhållandet över tiden sedan den fjärde dosen (Figur 2) föreslår att skyddet mot bekräftad infektion med omicron-varianten når ett maximum under den fjärde veckan efter vaccination, varefter frekvenskvoten minskar till ungefär 1.1 vid den åttonde veckan; dessa fynd tyder på att skyddet mot bekräftad infektion avtar snabbt... Den justerade infektionsfrekvensen under den åttonde veckan efter den fjärde dosen var mycket lik dem i kontrollgrupperna; hastighetsförhållandet för tredosgruppen jämfört med fyradosgruppen var 1.1 (95 % CI, 1.0 till 1.2), och hastighetsförhållandet för internkontrollgruppen jämfört med fyradosgruppen var endast 1.0 ( 95 % KI, 0.9 till 1.1). Dessa fynd tyder inte på någon skillnad.

Vi har också bekymmer med metodiken eftersom det är uppenbart att de inte kunde eller inte kontrollerade för att trycka på förvirrande (förvrängande) variabler som kan påverka resultaten. Detta kan ofta leda till överskattning (eller underskattning) av behandlingseffekten. Till exempel kontrollerade de för tidigare infektion, kontrollerade de för tidig behandling av droganvändning, justerade de för beteendeskillnader i den fjärde dosgruppen, eller redan existerande tillstånd, eller differentiell behandling etc. Forskarna redogjorde för vissa fördomar, t.ex. "Dessa potentiella fördomar inkluderar den "friska vaccinerade" fördomen, där människor som känner sig sjuka tenderar att inte bli vaccinerade under de följande dagarna, vilket leder till ett lägre antal bekräftade infektioner och allvarlig sjukdom i fyradosgruppen under de första dagarna efter vaccination. Dessutom skulle man förvänta sig att detektionsbias på grund av beteendeförändringar, såsom tendensen att utföra färre tester efter vaccination, är mer uttalad kort efter mottagandet av dosen."
48)  Hållbarhet av BNT162b2-vaccin mot sjukhus- och akutmottagningar på grund av omicron- och deltavarianterna i ett stort hälsosystem i USA: en testnegativ fall-kontrollstudie, Tartof, 2022.Forskare utvärderade effektiviteten och hållbarheten hos två och tre doser av BNT162b2 (Pfizer–BioNTech) mRNA-vaccin mot sjukhus- och akutmottagningar på grund av delta (B.1.617.2) och omicron-varianter; en fall-kontrollstudie med en testnegativ design, analyserande elektroniska journaler av medlemmar i Kaiser Permanente Southern California (KPSC), ett stort integrerat hälsosystem i Kalifornien, USA, från 1 december 2021 till 6 februari 2022; ”analyser gjordes för 11 123 sjukhus- eller akutmottagningar. I justerade analyser var effektiviteten av två doser av BNT162b2-vaccinet mot omicron-varianten 41 % (95 % CI 21–55) mot sjukhusinläggning och 31 % (16–43) mot akutmottagning vid 9 månader eller längre efter den andra dos"; Forskare rapporterade också att "3 månader efter mottagandet av en tredje dos, var en avtagande uppenbar mot SARS-CoV-2-utfall på grund av omicron-varianten, inklusive sjukhusinläggning."
49) Laith J. Abu-Raddad et al. (maj 2022):"Effekten av mRNA-vaccinförstärkare mot SARS-CoV-2 Omicron-infektion i Qatar"; som vi ser har vaccinet misslyckats, VE är <50% (den nödvändiga tröskeln) och '0' dödsfall; "Två matchade retrospektiva kohortstudier för att bedöma effektiviteten av boostervaccination, jämfört med enbart en primärserie med två doser, mot symtomatisk SARS-CoV-2-infektion och Covid-19-relaterad sjukhusvistelse och dödsfall under en stor våg av omicron infektioner från 19 december 2021 till och med 26 januari 2022. Sambandet mellan boosterstatus och infektion uppskattades med hjälp av Cox proportional-hazards regressionsmodeller." Som vi ser har vaccinet misslyckats, VE är <50% (den nödvändiga tröskeln) och '0' dödsfall.

De viktigaste resultaten är följande för att visa att vaccinerna inte når tröskeln på 50 % för effektivitet:

Effektiviteten av BNT162b2 Booster mot Omicron Variant
"Den uppskattade effektiviteten av BNT162b2-boostern (Pfizer) mot symtomatisk omicroninfektion, jämfört med den för den primära serien med två doser, var 49.4% (95% CI, 47.1 till 51.6)."

Effektiviteten av mRNA-1273 Booster mot Omicron Variant
"Den uppskattade effektiviteten av mRNA-1273-boostern (Moderna), jämfört med den för primärserien med två doser, var 47.3% (95% CI, 40.7 till 53.3)."

Ytterligare analyser
"För BNT162b2-vaccinanalysen, med starten av uppföljningen den 15:e dagen efter boostervaccinationen, var den uppskattade effektiviteten av boostern mot symtomatisk omikroninfektion, jämfört med den för tvådos primärserien, 49.9 % ( 95 % KI, 47.6 till 52.2) (Fig. S2 och Tabell S4). Motsvarande uppskattade effektivitet för mRNA-1273-vaccinet var 52.0 % (95 % KI, 45.1 till 57.9). Båda effektivitetsuppskattningarna liknade dem i huvudanalysen.

Den uppskattade effekten av BNT162b2-vaccinförstärkaren mot symtomatisk omicroninfektion, jämfört med den för den primära serien med två doser, var 38.0 % (95 % CI, 28.8 till 46.0) hos personer som fick boostern 8 månader eller mindre efter den andra dos och 50.5 % (95 % KI, 48.2 till 52.8) hos dem som fick den mer än 8 månader efter den andra dosen. Motsvarande uppskattningar av effektiviteten av mRNA-1273-vaccin var 41.5 % (95 % KI, 32.3 till 49.5) och 56.8 % (95 % KI, 47.0 till 64.8).
50) Fleming-Dutra et al.Fleming-Dutra et al. undersökt förening av tidigare BNT162b2 COVID-19-vaccination med symtomatisk SARS-CoV-2-infektion hos barn och ungdomar under Omicron-övervikt. De brukade en testnegativ fallkontrollstudie genomförd från december 2021 till februari 2022 under dominans av Omicron-variant som inkluderade 121 952 tester från platser över hela USA, uppskattad vaccineffektivitet mot symtomatisk infektion för barn 5 till 11 år var 60.1 % 2 till 4 veckor efter dos 2 och 28.9 % under månad 2 efter dos 2. Bland ungdomar 12 till 15 år var den uppskattade vaccineffektiviteten 59.5 % 2 till 4 veckor efter dos 2 och 16.6 % under månad 2 (se figur 2). De drog slutsatsen att "bland barn och ungdomar minskade den uppskattade vaccineffektiviteten för 2 doser BNT162b2 mot symtomatisk infektion snabbt". Vi ser att VE faller under 0 vid cirka 4.5 månader.
51)  Lassaunière et al:Lassaunière et al: "Neutraliserande antikroppar mot SARS-CoV-2 Omicron Variant (BA.1) 1 till 18 veckor efter den andra och tredje dosen av BNT162b2 mRNA-vaccinet"; "Vår studie fann en snabb minskning av Omicron-specifika serumneutraliserande antikroppstitrar bara några veckor efter den andra och tredje dosen av BNT162b2 ... den observerade minskningen av populationsneutraliserande antikroppstitrar motsvarar minskningen av vaccinets effektivitet mot polymeraskedjereaktion - bekräftad Omicron-infektion i Danmark och symtomatisk Omicron-infektion i Storbritannien... Sammantaget är vaccininducerade skyddande antikroppssvar efter en andra och tredje dos av BNT162b2 övergående och ytterligare boosterdoser kan vara nödvändiga, särskilt hos äldre människor; dock kan konserverad T-cellsimmunitet och icke-neutraliserande antikroppar fortfarande ge skydd mot sjukhusvistelse och dödsfall."
52) Skydd och avtagande av naturlig och hybrid immunitet mot SARS-CoV-2"Antalet fall av SARS-CoV-2-infektion per 100,000 162 persondagar i riskzonen (justerad frekvens) ökade med tiden som hade förflutit sedan vaccination med BNT2b10.5 eller sedan tidigare infektion. Bland ovaccinerade personer som hade återhämtat sig från infektion ökade denna andel från 4 bland dem som hade smittats 6 till mindre än 30.2 månader tidigare till 1 bland dem som hade smittats 3.7 år eller mer tidigare. Bland personer som fått en engångsdos av vaccin efter tidigare infektion var den justerade andelen låg (2) bland dem som hade vaccinerats mindre än 11.6 månader tidigare men ökade till 6 bland dem som hade vaccinerats minst 21.1 månader tidigare. Bland tidigare oinfekterade personer som fått två doser vaccin ökade den justerade andelen från 2 bland dem som hade vaccinerats mindre än 88.9 månader tidigare till 6 bland dem som hade vaccinerats minst XNUMX månader tidigare.

Bland personer som tidigare varit infekterade med SARS-CoV-2 (oavsett om de fått någon dos vaccin eller om de fått en dos före eller efter infektion) minskade skyddet mot återinfektion när tiden ökade sedan den senaste immuniteten. konferensevenemang; dock var detta skydd högre än det som ges efter att samma tid hade förflutit sedan mottagandet av en andra dos av vaccin bland tidigare oinfekterade personer. En enda dos vaccin efter infektion förstärkte skyddet mot återinfektion."
53) CDC och avtagande effektivitet med två doser och tre doser av mRNA-vaccin mot covid-2 – associerad akutmottagning och akutvård och sjukhusvistelser bland vuxna under perioder med dominans av delta- och omicronvarianter – VISION Network, 3 stater, augusti 19–10 januari , Ferdinands, 2021:"Under den Omicron-dominerande perioden var VE mot COVID-19-associerade ED/UC-möten lägre totalt sett jämfört med den under Delta-dominerande perioden och avtog efter den andra dosen, från 69% inom 2 månader efter vaccination till 37% vid ≥5 månader efter vaccination (p<0.001). Skyddet ökade efter en tredje dos, med VE på 87 % bland de som vaccinerats under de senaste 2 månaderna; dock minskade VE efter 3 doser till 66 % bland de som vaccinerats 4–5 månader tidigare och 31 % bland de som vaccinerats ≥5 månader tidigare”...i en multistate-analys av 241,204 93,408 ED/UC-möten och 19 26 sjukhusinläggningar bland vuxna med covid-2021– liksom sjukdom under 22 augusti 2022–19 januari XNUMX, var uppskattningar av VE mot laboratoriebekräftad covid-XNUMX lägre under Omicron-dominerande än under Delta-dominerande period, efter att ha tagit hänsyn till både antalet mottagna vaccindoser och tiden sedan vaccination. Under båda perioderna var VE efter mottagandet av en tredje dos alltid högre än VE efter en andra dos; VE avtog dock med tiden sedan vaccinationen."
54) Allvarliga covid-19-resultat efter fullständig vaccination av primärt schema och initiala boosters: poolad analys av nationella prospektiva kohortstudier av 30 miljoner individer i England, Nordirland, Skottland och Wales, Agrawal et al., oktober 2022"Det fanns en ökad risk för allvarliga utfall av covid-19 10 veckor efter avslutad primärdos av BNT162b2 eller ChAdOx1 nCoV-19 (≥20 veckor) vs 3–9 veckor; aRR 4·55 [95 % KI 4·16–4·99]). Individer med ett större antal komorbiditeter (≥5 samsjukligheter vs ingen; 7·98 [7·73–8·24], som var äldre (åldern ≥80 år vs 18–49 år; 8·12 [7·89–8·35]), som hade ett högre BMI (≥40 vs 18·5–24·9; 1·75 [1·69–1·82]), eller som var män (man vs kvinna; 1·19 [1·17–1·21]) var också associerade med ökad risk för allvarliga covid-19-utfall."

Denna brittiska befolkningsbaserade undersökning på över 16 miljoner in England, Nordirland, Skottland och Wales har funnit att äldre personer, de med hög multisjuklighet och de med vissa underliggande hälsotillstånd fortfarande löper den högsta risken för covid-19-relaterad sjukhusvistelse och död efter det första vaccinet. Dessa fynd är mycket problematiska för vaccinförespråkarna. COVID-geninjektionsvaccinet har misslyckats, är icke-steriliserande, icke-neutraliserande, skyddar inte de övre luftvägarna (förhindrar inte infektion eller överföring) och skyddar inte effektivt eller korrekt de nedre lungorna från allvarlig sjukdom. 
55) Avtagande av första och andra dosen ChAdOx1 och BNT162b2 COVID-19-vaccinationer: en samlad målstudie på 12.9 miljoner individer i England, Nordirland, Skottland och Wales, Kerr, 2022"För dos 1 och 2 av ChAdOx1 och dos 1 av BNT162b2 nådde VE/rVE noll med ungefär dag 60-80 och blev sedan negativ. På dag 70 var VE/rVE -25 % (95 % KI: -80 till 14) och 10 % (95 % KI: -32 till 39) för dos 1 respektive 2 av ChAdOx1 och 42 % (95 % KI: 9 till 64) och 53 % (95 % KI: 26 till 70) för dos 1 respektive 2 av BNT162b2. rVE för dos 2 av BNT162b2 förblev över noll hela tiden och nådde 46 % (95 % KI: 13 till 67) efter 98 dagars uppföljning.

Hittade starka bevis för avtagande i VE/rVE för dos 1 och 2 av ChAdOx1, såväl som dos 1 av BNT162b2."

Dessa fynd är inte okända för folkhälsomyndigheterna. Faktiskt, CDC-regissör Rochelle Walensky har sagt att Covid-vaccinerna fungerar "exceptionellt bra" mot svår sjukdom och död, men "det de inte kan göra längre är att förhindra överföring." 
Vad dessa studier visar är att vacciner är viktiga för att minska svår sjukdom och död, men att de inte kan förhindra att sjukdomen sprids och så småningom infekterar de flesta av oss. Det vill säga, medan vaccinerna ger individuella fördelar för den vaccinerade, och särskilt till äldre högriskpersoner, råder det stora tvivel om allmännyttan av universell vaccination. Som sådant bör Covid-vacciner inte förväntas bidra till att eliminera den kommunala spridningen av viruset eller uppnå flockimmunitet. Detta reder ut logiken för vaccinmandat och pass. 
56.) Sex månaders uppföljning efter en fjärde BNT162b2-vaccindos, Canetti & Regev-Yochay, 2022”Bland deltagarna som inte hade haft tidigare SARS-CoV-2-infektion inkluderades 6113 i analysen av humoral respons och 11,176 1 i analysen av vaccinets effektivitet (fig. S2 och tabellerna S3 och S4). Antikroppssvaret toppade efter cirka 13 veckor, avtog till nivåer som sågs före den fjärde dosen med 6 veckor och stabiliserades därefter. Under den XNUMX-månaders uppföljningsperioden var de justerade veckonivåerna av IgG och neutraliserande antikroppar likartade efter mottagandet av den tredje och fjärde dosen och var markant högre än nivåerna efter mottagandet av den andra dosen (Figur 1A och 1B och Tabell S4).

Den kumulativa incidenskurvan visas i figur S2, och vaccinets effektivitet visas i Figur 1C. Mottagande av den fjärde BNT162b2-vaccindosen gav mer skydd mot SARS-CoV-2-infektion än det som erhölls av mottagandet av tre vaccindoser (med mottagandet av den tredje dosen har inträffat minst 4 månader tidigare) (övergripande vaccineffektivitet, 41 %; 95 % konfidensintervall [CI], 35 till 47). Tidsspecifik vaccineffektivitet (som i vår analys jämförde infektionsfrekvensen bland deltagare som ännu inte hade blivit infekterade sedan vaccinationen) avtog med tiden och minskade från 52 % (95 % CI, 45 till 58) under de första 5 veckorna efter vaccinationen till -2% (95% CI, -27 till 17) vid 15 till 26 veckor."

57) Effektiviteten av mRNA-1273 mot SARS-CoV-2 omicron och deltavarianter, Tseng, 2022"2-dos VE mot omicroninfektion vid 14-90 dagar var 44.0% (95% KI, 35.1-51.6%) men minskade snabbt. VE med 3 doser var 93.7 % (92.2–94.9 %) och 86.0 % (78.1–91.1 %) mot deltainfektion och 71.6 % (69.7–73.4 %) och 47.4 % (40.5–53.5 %) mot omikroninfektion vid 14- 60 dagar respektive >60 dagar. VE med 3 doser var 29.4 % (0.3–50.0 %) mot omikroninfektion hos immunförsvagade individer. 3-dos VE mot sjukhusvistelse med delta eller omicron var >99%. Våra fynd visar hög, hållbar 3-dos VE mot deltainfektion men lägre effektivitet mot omicroninfektion, särskilt bland personer med nedsatt immunförsvar. Men 3-dos VE var hög mot sjukhusvistelse med delta eller omicron."
58) Frekvens av SARS-CoV-2-återinfektion under en Omicron-våg på Island, Eythorsson, 2022”11 536 PCR-positiva personer inkluderades. Medelåldern (SD) var 34 (19) år (median, 31 år; intervall, 0-102 år), 5888 (51%) var män, 2942 (25.5%) hade fått minst 1 dos vaccin, och medeltiden (SD) från initial infektion var 287 (191) dagar (median, 227 dagar; intervall, 60-642 dagar); Sannolikheten för återinfektion ökade med tiden från den första infektionen (oddskvot på 18 månader mot 3 månader, 1.56; 95 % KI, 1.18-2.08) (Figur) och var högre bland personer som hade fått 2 eller fler doser jämfört med 1 dos eller mindre av vaccin (oddskvot, 1.42; 95 % KI, 1.13-1.78)”
59) Effektiviteten av mRNA-1273 mot infektion och covid-19 sjukhusvistelse med SARSCoV-2 Omicron subvarianter: BA.1, BA.2, BA.2.12.1, BA.4 och BA.5, Tseng, 2022"Medan 3-dos VE mot BA.1-infektion var hög och avtog långsamt, var VE mot BA.2, BA.2.12.1, BA.4 och BA.5-infektion initialt måttlig till hög (61.0%-90.6% 14 -30 dagar efter tredje dosen) och avtog snabbt. 4-dos VE mot infektion med BA.2, BA.2.12.1 och BA.4 varierade mellan 64.3%-75.7% och var låg (30.8%) mot BA.5 14-30 dagar efter fjärde dosen, och försvann mer än 90 dagar för alla subvarianter."
60) Effektiviteten av covid-19-vacciner över 13 månader som täcker perioden då Omicron-varianten uppträdde i den svenska befolkningen, Yu, 2022”Två vaccindoser visade långvarigt bra skydd mot infektion före Omicron (VE låg över 85 % för alla tidsintervall), men mindre skydd mot Omicron-infektion (sänkte till 43 % vid vecka fyra och inget skydd vid vecka 14). På samma sätt var VE mot sjukhusvistelse hög och stabil före Omicron, men visade tydligt avtagande under Omicron-perioden, även om VE-uppskattningarna var betydligt högre (över 80 % till vecka 25, sjunkande till 40 % i vecka 40) än mot infektion.”
61) Långsiktig COVID-19 förstärker effektiviteten genom infektionshistorik och klinisk sårbarhet och immunförsvar, Chemaitelly, 2022"Booster-effektiviteten i förhållande till primärserier var 41.1 % (95 % KI: 40.0-42.1 %) mot infektion och 80.5 % (95 % KI: 55.7-91.4 %) mot svår, kritisk eller dödlig covid-19 under ett år uppföljning efter boostern. Bland personer som var kliniskt sårbara för svår covid-19 var effektiviteten 49.7 % (95 % KI: 47.8-51.6 %) mot infektion och 84.2 % (95 % KI: 58.8-93.9 %) mot svår, kritisk eller dödlig covid-19. Effektiviteten mot infektion var högst vid 57.1 % (95 % KI: 55.9-58.3 %) under den första månaden efter boostern men avtog därefter och var blygsam på endast 14.4 % (95 % KI: 7.3-20.9 %) den sjätte månaden. Under den sjunde månaden och därefter, sammanfallande med BA.4/BA.5 och BA.2.75* subvariant incidens, var effektiviteten progressivt negativ och nådde -20.3% (95% KI: -55.0-29.0%) efter ett års uppföljning . Liknande nivåer och skyddsmönster observerades oavsett tidigare infektionsstatus, klinisk sårbarhet eller typ av vaccin (BNT162b2 kontra mRNA-1273).

62) Alarmerande antikroppsundandragande egenskaper hos stigande SARS-CoV-2 BQ och XBB subvarianter, Wang, 2022"BQ.1, BQ.1.1, XBB och XBB.1 är de mest resistenta SARS-CoV-2-varianterna hittills;
Serumneutralisering reducerades markant, inklusive med den bivalenta boostern;
Alla kliniska monoklonala antikroppar gjordes inaktiva mot dessa varianter;
ACE2-affiniteten för dessa varianter liknade deras föräldrastammar;
 
BQ- och XBB-subvarianterna av SARS-CoV-2 Omicron expanderar nu snabbt, möjligen på grund av förändrade antikroppsundandragande egenskaper som härrör från deras ytterligare spikmutationer. Här rapporterar vi att neutralisering av BQ.1, BQ.1.1, XBB och XBB.1 av sera från vaccinerade och infekterade personer var markant försämrad, inklusive sera från individer som förstärkts med ett WA1/BA.5 bivalent mRNA-vaccin. Titrar mot BQ- och XBB-subvarianter var lägre med 13-81-faldigt respektive 66-155-faldigt, långt utöver vad som hade observerats hittills. Monoklonala antikroppar med förmåga att neutralisera den ursprungliga Omicron-varianten var i stort sett inaktiva mot dessa nya subvarianter, och de ansvariga individuella spikmutationerna identifierades. Dessa subvarianter visade sig ha liknande ACE2-bindande affiniteter som deras föregångare. Tillsammans indikerar våra fynd att BQ- och XBB-subvarianter utgör allvarliga hot mot nuvarande COVID-19-vacciner, gör alla godkända antikroppar inaktiva och kan ha fått dominans i befolkningen på grund av deras fördel i att undvika antikroppar."
63) Låg neutralisering av SARS-CoV-2 Omicron BA.2.75.2, BQ.1.1 och XBB.1 av parentalt mRNA-vaccin eller en BA.5-bivalent booster, Kurhade, 2022"De nyligen framkomna SARS-CoV-2 Omicron-sublinjerna, inklusive BA.2-härledda BA.2.75.2 och BA.5-härledda BQ.1.1 och XBB.1, har ackumulerat ytterligare spikmutationer som kan påverka vaccinets effektivitet. Här rapporterar vi neutraliserande aktiviteter för tre humanserumpaneler insamlade från individer 23–94 dagar efter dos 4 av ett föräldra-mRNA-vaccin, 14–32 dagar efter en BA.5-bivalent-booster från individer med 2–4 tidigare doser av föräldra-mRNA vaccin, eller 15–32 dagar efter en BA.5-bivalent-booster från individer med tidigare SARS-CoV-2-infektion och 2–4 doser av parentalt mRNA-vaccin. Resultaten visade att en BA.5-bivalent-booster framkallade en hög neutraliserande titer mot BA.4/5 mätt 14 till 32 dagar efter boost; dock producerade BA.5-bivalent-boostern inte robust neutralisering mot de nyligen uppkomna BA.2.75.2, BQ.1.1 eller XBB.1. Tidigare infektion ökade signifikant omfattningen och bredden av BA.5-bivalent-booster-framkallad neutralisering. Våra data stödjer en vaccinuppdateringsstrategi som innebär att framtida boosters ska matcha nytillkomna cirkulerande SARS-CoV-2-varianter."
64) Effektiviteten av det bivalenta vaccinet mot Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)., Shrestha, 2022 "En retrospektiv kohortstudie utförd vid Cleveland Clinic Health System (CCHS) i USA.
Forskare inkluderade anställda samma dag som det bivalenta covid-19-vaccinet först var tillgängligt. 
"Skydd genom vaccination (analyserat som en tidsberoende kovariat) utvärderades med hjälp av Cox proportional hazards regression."
Resultaten fokuserade på 51,011 20,689 anställda varav 41 19 (42,064 %) hade en tidigare dokumenterad covid-83-infektion (avsnitt), och varvid XNUMX XNUMX (XNUMX %) fick minst två doser av vaccinet. 
"Majoriteten av infektionerna i Ohio orsakades av BA.4 eller BA.5 härstamning av Omicron-varianten under de första 10 veckorna av studien, baserat på SARS-CoV-2-variantövervakningsdata tillgängliga från Ohio Department of Health. I december stod linjerna BQ.1, BQ.1.1 och BF.7 för en betydande del av infektionerna.'
"I slutet av studien var 10804 (21%) bivalenta vaccinförstärkta. Det bivalenta vaccinet var Pfizer-vaccinet 9595 (89%) och Moderna-vaccinet i de återstående 1178. Sammanlagt fick 2452 anställda (5%) covid-19 under de 13 veckorna av studien.'
"Den beräknade totala vaccineffektiviteten från modellen var 30% (95% CI, 20% - 39%)...när Omicron BA.4/BA.5-linjerna var de dominerande cirkulerande stammarna."
"De multivariabla analyserna fann också att ju nyare den senaste föregående covid-19-episoden var desto lägre var risken för covid-19, och att ju fler vaccindoser som tidigare tagits emot desto högre risk för covid-19."
65) Effektiviteten av den andra boostern jämfört med den första boostern och skydd som ges av tidigare SARS CoV-2-infektion mot symtomatisk Omicron BA.2 och BA.4/5 i Frankrike, Tamandjou, 2023"Vi inkluderade symtomatiska ≥60 år gamla individer som testades för SARSCoV-2 i 21 mars-30 oktober 2022. Jämfört med en 181-210 dagar gammal första booster återställde en andra booster skydd med en effektivitet på 39% [95%CI: 38 % – 41 %], 7–30 dagar efter vaccination. Denna skyddsvinst var lägre än den som observerades med den första boostern, vid samma tidpunkter sedan vaccinationen.”
66) Utökad SARS-CoV-2 RBD-boostervaccination inducerar humoral och cellulär immuntolerans hos möss, Gao, 2023i) Våra resultat visar potentiella risker med den kontinuerliga användningen av SARS-CoV-2-vaccinförstärkare, vilket ger omedelbara konsekvenser för de globala strategierna för covid-19-vaccination.

ii) Huruvida ett sådant återupprättande av vaccininducerat immunsvar skulle kunna upprepas genom fortsatt applicering av boosters ifrågasätts, men i stort sett okänt för närvarande. Här jämförde vi effekterna av upprepade RBD-vaccinförstärkare med en konventionell immuniseringskur med de med en utökad vaccinationsstrategi, i en Balb/c-mössmodell.

iii) Vi fann att de skyddande effekterna från den humorala immuniteten och den cellulära immuniteten som etablerats genom den konventionella immuniseringen båda var kraftigt försämrade under det utökade vaccinationsförloppet. Specifikt försämrade förlängd vaccination inte bara mängden och den neutraliserande effekten av RBD-specifika antikroppar i serum, utan förkortade också det humorala långtidsminnet.

iv) Detta är associerat med immuntolerans i könscentrumsvar, tillsammans med minskat antal mjältens könscentrum B- och Tfh-celler. Dessutom visade vi att förlängd immunisering minskade de funktionella svaren hos CD4+ och CD8+T-celler, höll tillbaka populationen av minnes-T-celler och uppreglerade uttrycket av PD-1 och LAG-3 i Te-subtypceller.

v) En ökad percentil av Treg-celler observerades också, åtföljd av signifikant höjning av IL-10-produktion. Tillsammans gav vi avgörande bevis för att upprepad administrering av RBD-boostervacciner kan negativt påverka immunsvaret som etablerats av en konventionell vaccinationskur och främja adaptiv immuntolerans.'

vi) Fortsatt vaccination främjade bildandet av en framträdande adaptiv immuntolerans och försämrade djupt det etablerade immunsvaret med det konventionella förloppet, vilket framgår av betydande minskningar av antigenspecifik antikropp och T-cellssvar, en förlust av immunminne och form av immunsuppressionsmikromiljö .
67) Effekt av tidigare infektion, vaccination och hybridimmunitet mot symtomatiska BA.1 och BA.2 Omicron-infektioner och svår covid-19 i Qatar, Altarawneh, mars 2022”Forskare i Qatar undersökte SARS-CoV-2 Omicron symtomatisk BA.1-infektion, symtomatisk BA.2-infektion, BA.1-inläggning och död och BA.2-inläggning och död mellan den 23 december 2021 och den 21 februari 2022. Forskarna genomfördes 6 nationella, matchade, testnegativa fall-kontrollstudier för att undersöka effektiviteten av BNT162b2 (Pfizer-BioNTech) vaccin, mRNA-1273 (Moderna) vaccin, naturlig immunitet på grund av tidigare infektion med pre-Omicron varianter och hybrid immunitet från tidigare infektion och vaccination. De fann att "Effektiviteten av endast tidigare infektion mot symtomatisk BA.2-infektion var 46.1% (95% KI: 39.5-51.9%). Effektiviteten av endast tvådos BNT162b2-vaccination var försumbar vid -1.1 % (95 % KI: -7.1-4.6), men nästan alla individer hade fått sin andra dos flera månader tidigare. Effektiviteten av endast tredos BNT162b2-vaccination var 52.2 % (95 % KI: 48.1-55.9 %). Effektiviteten av hybridimmunitet av tidigare infektion och tvådos BNT162b2-vaccination var 55.1 % (95 % KI: 50.9-58.9 %). Nyckelfynden var "Det finns inga märkbara skillnader i effekterna av tidigare infektion, vaccination och hybridimmunitet mot BA.1 kontra BA.2." 
68) Effektiviteten av en fjärde dos av mRNA COVID-19-vaccin mot dödlighet av alla orsaker hos långtidsvårdande invånare och hos de äldsta gamla: En rikstäckande, retrospektiv kohortstudie i Sverige, nordström, 2022"Från 7 dagar efter baslinjen och framåt var det 1119 dödsfall i LTCF-kohorten under en medianuppföljning på 77 dagar och en maximal uppföljning på 126 dagar. Under dag 7 till 60 var VE för den fjärde dosen 39 % (95 % KI, 29-48), vilket minskade till 27 % (95 % KI, -2-48) under dagarna 61 till 126. I kohorten av alla individer i åldern ≥80 år, var det 5753 dödsfall under en medianuppföljning på 73 dagar och en maximal uppföljning på 143 dagar. Under dag 7 till 60 var VE för den fjärde dosen 71 % (95 % KI, 69–72), vilket minskade till 54 % (95 % KI, 48–60) under dagarna 61 till 143.”
69) Risk för infektion, sjukhusvistelse och död upp till 9 månader efter en andra dos av covid-19-vaccin: en retrospektiv kohortstudie med totalbefolkning i Sverige, nordström, 2022"För resultatet av SARS-CoV-2-infektion oavsett svårighetsgrad, avtog vaccinets effektivitet av BNT162b2 gradvis över tiden, från 92 % (95 % CI 92 till 93; p<0·001) efter 15-30 dagar till 47 % ( 39 till 55; p<0) vid 001-121 dagar och till 180% (-23 till 2; p=41) från dag 0 och framåt. Avtagandet var något långsammare för mRNA-07, med en vaccineffektivitet på 211 % (1273 till 96; p<94) efter 97-0 dagar och 001 % (15 till 30; p=59) från dag 18 och framåt . Avtagandet var också något långsammare för heterolog ChAdOx79 nCoV-0 plus ett mRNA-vaccin, för vilket vaccinets effektivitet var 012 % (181 till 1; p<19) efter 89-79 dagar och 94 % (0 till 001; p<15) ·30) från dag 66 och framåt. Däremot var vaccinets effektivitet för homologt ChAdOx41 nCoV-80-vaccin 0 % (001 till 121; p<1·19) efter 68-52 dagar, utan någon detekterbar effekt från dag 79 och framåt (-0 % [-001 till 15] p=30). För resultatet av allvarlig covid-121 minskade vaccinets effektivitet från 19 % (98 till 28; p<0·49) efter 19-89 dagar till 82 % (93 till 0; p<001·15) från dag 30 och framåt. Sammantaget fanns det vissa bevis för lägre vaccineffektivitet hos män än hos kvinnor och hos äldre individer än hos yngre individer.”
70) Neutralisering mot BA.2.75.2, BQ.1.1 och XBB från mRNA Bivalent Booster, Davis-Gardner, 2023"Använde FRNT i en VeroE6/TMPRSS2-cellinje1 att jämföra den neutraliserande aktiviteten i serumprov erhållna från deltagare i tre kohorter: den första kohorten bestod av 12 deltagare 7 till 28 dagar efter en monovalent booster; den andra, 11 deltagare 6 till 57 dagar efter en andra monovalent booster; och den tredje, 12 deltagare 16 till 42 dagar efter en bivalent booster.
 
I alla tre kohorter var neutraliseringsaktiviteten lägre mot alla omicron-subvarianter än mot WA1/2020-stammen; neutraliserande aktivitet var lägst mot XBB-subvarianten (Figur 1 och Fig. S2). I den kohort som fick en monovalent booster, FRNT50 GMT var 857 mot WA1/2020, 60 mot BA.1, 50 mot BA.5, 23 mot BA.2.75.2, 19 mot BQ.1.1 och under detektionsgränsen mot XBB. I kohorten som fick två monovalenta boosters, FRNT50 GMT var 2352 mot WA1/2020, 408 mot BA.1, 250 mot BA.5, 98 mot BA.2.75.2, 73 mot BQ.1.1 och 37 mot XBB. Resultaten i båda dessa kohorter motsvarar neutraliseringstitrar mot BA.1 och BA.5 som var 5 till 9 gånger så låga som mot WA1/2020 och neutraliseringstitrar mot BA.2.75.2, BQ.1.1 och XBB som var 23 till 63 gånger så låga som mot WA1/2020."
71) Neutralisation Escape av SARS-CoV-2 Omicron Subvarianter BA.2.12.1, BA.4 och BA.5, Hachmann, 2022"Sex månader efter de första två BNT162b2-immuniseringarna var mediantitern för neutraliserande antikroppar för pseudovirus 124 mot WA1/2020 men mindre än 20 mot alla testade omicron-subvarianter. Två veckor efter administrering av boosterdosen ökade mediantitern för neutraliserande antikropp avsevärt till 5783 mot WA1/2020-isolatet, 900 mot BA.1-subvarianten, 829 mot BA.2-subvarianten, 410 mot BA.2.12.1 subvariant och 275 mot BA.4 eller BA.5 subvariant.
 
Bland deltagarna med en historia av Covid-19 var mediantitern för neutraliserande antikroppar 11,050 1 mot WA2020/1740-isolatet, 1 mot BA.1910-subvarianten, 2 mot BA.1150-subvarianten, 2.12.1 mot BA.590-subvarianten , och 4 mot BA.5- eller BA.XNUMX-subvarianten."


Publicerad under a Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell licens
För omtryck, vänligen ställ tillbaka den kanoniska länken till originalet Brownstone Institute Artikel och författare.

Författare

  • Paul Elias Alexander

    Dr. Paul Alexander är en epidemiolog med fokus på klinisk epidemiologi, evidensbaserad medicin och forskningsmetodik. Han har en magisterexamen i epidemiologi från University of Toronto, och en magisterexamen från Oxford University. Han tog sin doktorsexamen från McMaster's Department of Health Research Methods, Evidence and Impact. Han har lite bakgrundsutbildning i bioterrorism/biowarfare från John's Hopkins, Baltimore, Maryland. Paul är en före detta WHO-konsult och senior rådgivare till US Department of HHS 2020 för covid-19-svaret.

    Visa alla inlägg

Donera idag

Ditt ekonomiska stöd från Brownstone Institute går till att stödja författare, advokater, vetenskapsmän, ekonomer och andra modiga människor som har blivit professionellt utrensade och fördrivna under vår tids omvälvning. Du kan hjälpa till att få fram sanningen genom deras pågående arbete.

Prenumerera på Brownstone för fler nyheter


Handla Brownstone

Håll dig informerad med Brownstone Institute