Brunsten » Brownstone Institute-artiklar » Falska meddelanden för alltid: WHO:s framtidsplan 

Falska meddelanden för alltid: WHO:s framtidsplan 

DELA | SKRIV UT | E-POST

Världshälsoorganisationen (WHO) och den växande pandemiberedskapsindustrin som sponsrar den, har ställts inför stora utmaningar när det gäller att upprätthålla stödet för sin covid-19-respons. 

Den har tagit itu med denna svåra situation med enkla och enhetliga meddelanden. Den efterlevnad som WHO sålunda uppnått har varit avgörande för den framgångsrika rikedomskoncentrationen av covid-19-responsen, till fördel för dess stora sponsorer men också armén av global hälsopersonal som har varit lydig hela tiden. 

Genom att hota dessa framsteg har en skeptisk minoritet inom den offentliga sfären använt bevis och rationella argument för att undergräva pandemiindustrins potential. Eftersom berättelsen om pandemiberedskap och reaktion är dåligt försvarbar utifrån rationella kriterier måste sådan kritik och opposition hanteras och avfärdas på andra sätt. 

Detta uppnås genom att skapa en dogm kring massvaccination mot covid-19 som är tillräckligt separerad från verkligheten för att göra de normala debattprocesserna irrelevanta. Om gapet mellan pandemimeddelanden och verkligheten kan hållas tillräckligt stort, kan få passagerare kliva av, och detta lukrativa såståg blir ostoppbart.

Stora lögner blir trosfrågor

Utvecklingen och massutbyggnaden av vacciner har varit en nyckelkomponent i covid-19-responsen, som underbyggt mycket av överföringen av välstånd från låginkomsttagare och länder, till Big Pharma, deras investerare och den globala hälsoarbetskraft som de sponsrar. 

Mot en bakgrund av snabbt ökande global fattigdom, detta utan motstycke ökad välstånd har i sin tur ökat potentialen för oöverträffad finansiering till globala hälsoinstitutioner – den mestadels västerländska industrin som fyller kontor och dränerar biståndsbudgetar i Europa och Nordamerika.  

En betydande kognitiv frikoppling har varit nödvändig inom denna sektor för att uppnå tillräcklig enhetlighet i röst och syfte, eftersom de inblandade institutionerna skenbart var avsedda att förbättra hälsan och upprätthålla rättigheterna för de mindre ekonomiskt lyckligt lottade. För att lyckas behövde personalen vid WHO och andra internationella organisationer därför ges möjlighet att signalera goda avsikter samtidigt som de agerade i samförstånd för företagens vinning.  

Vacciner skyddar traditionellt vaccinerade mot en målpatogen, och människor tenderar att utveckla god immunitet efter luftvägsvirusinfektioner. Dessa två verkligheter skapar ett akut problem för pandemiberedskapsindustrin, eftersom den ökade finansieringen för att utöka deras räckvidd är beroende av att framgångsrikt övertyga världen om att dessa sanningar verkligen är felaktigheter. 

Alltså att sälja COVAX, WHO:s finansieringsfacilitet för massvaccination mot covid-19 och modellen för framtida pandemisvar, var det livsviktigt för WHO att säkerställa att programmets uppenbara meningslösa karaktär skulle ignoreras. Detta krävde samordning och följsamhet till ett enda enkelt budskap, upprepat oupphörligt för att kväva den yttre opinionen; en slogan så löjlig att den blir obestridlig.

Det är viktigt att fokusera människor på förenklade slagord om syftet är att undertrycka deras tendens till självständigt tänkande och att göra varje satsning i den riktningen till en orsak till stress. Om människor kan se sina respekterade auktoritetspersoner stå bakom ett påstående som annars är uppenbart falskt, blir det lättare att acceptera att det falska måste vara sant än att stå ensamt mot auktoritet och mängden. 

När ens kollegor väl är ombord börjar fenomenet Asch-konformitet - om alla andra säger "X", så måste det säkert vara "X", även om det ser ut som "Y". Om ett hälsoprogram går emot all befintlig medicinsk kunskap måste det därför stödjas av en tillräckligt stark dogm för att förneka evidensbaserade argument. Det är ett bevis på kraften i grupptänkande, lojalitet mot sponsorer och tjusningen av pengar att detta hittills har lyckats briljant.

COVAX – Säljer guldgåsen

”No en är säker, tills alla är säkra,"Den WHO:s motto för COVAX, uppfyller alla ovanstående kriterier.

De flesta människor vill vara säkra – och för att uppnå branschmål måste allmänheten vara övertygad om att andra, inte bara de själva, är nyckeln till deras personliga säkerhet. De måste stödja den skuld eller tvång som appliceras på dessa andra. Men briljansen i 'Ingen är säker, förrän alla är säkra' är inte bara i dess vädjan till självbevarelsedrift och dess splittring, utan i dess enkla dumhet.

För att sloganen ska vara sann måste vaccinet endast vara överföringsblockerande. Det får inte skydda den vaccinerade individen. Annars kommer deras säkerhet inte att vara beroende av andras vaccination. Men WHO och dess partners också patentkrav att "COVID-19-vaccin ger ett starkt skydd mot allvarlig sjukdom, sjukhusvistelse och dödsfall." Därför måste WHO:s personal kollektivt proklamera en lögn när de marknadsför sin slogan "Ingen är säker". Detta bygger lojalitet och sammanhållning, eftersom en lögn lättare upprätthålls inom en likasinnad grupp.

För att vara "säker" från ett virus måste man antingen ha en mycket låg risk (som de flesta människor är mot de flesta virus) eller få immunitet.

"Inneboende låg risk" skapade ett stort problem för massvaccinationsberättelsen tidigt i covid-19-utbrottet, eftersom data från Kina visade den mycket starka snedvridningen av allvarlig covid-19 mot gammal ålder, och förening med vissa comorbidities. De flesta människor löper helt klart minimal risk. Detta måste undertryckas för att möjliggöra massvaccination – alla måste betrakta sig själva i riskzonen. Folkhälsomyndigheter och deras företagsstödjare till och med utropat en överhängande katastrof för folket i Afrika söder om Sahara, av vilka mer än hälften är under 20 år myndig. Användningen av åldersbaserade sjukdomsmått, standard för bedömningar av sjukdomsbördan fram till 2019 lades åt sidan och "COVID-19"-dödligheten rapporterades endast som obearbetade dödlighetstal.

Immunitet utgör ett problem, eftersom det både är vägen genom vilken vacciner fungerar och hur vi naturligt får skydd. Immunitet gör oss säkra, men läkemedelsoberoende immunitet är värdelös för investerare. Medan ett säkert vaccin skulle vara att föredra framför ett farligt virus, är vinsten från vaccination när infektion har inträffat minimum. Detta utgör ett omedelbart hot mot vinst och aktiekurs.

Svaret på detta dilemma inkluderade ett av historiens mer löjliga uttalanden från en global institution, när WHO ändrat sin definition av flockimmunitet att endast känna igen immunitet till följd av farmaceutisk intervention. Detta är nonsens för alla med ens en rudimentär förståelse av immunologi, och naturligtvis har WHO:s personal åtminstone rudimentär kunskap. 

Oundvikligen har SARS-CoV-2 fortsatt spridning, inklusive från de vaccinerade. Baserat på serologi från Afrika, Indien och USA, och den mycket överförbara Omicron-varianten, kan vi nu vara säkra på att nästan all världens befolkning har immunitet efter infektion. 

Det är ingen biologisk överraskning att immunitet från dessa luftvägsinfektioner av hela virus minskar sjukdomens svårighetsgrad mer effektivt än injektion med spike-protein eller dess mRNA-prekursorer. Att hävda att massvaccination fortfarande har folkhälsorelevans i dessa populationer kräver både att man överger logiken och en vilja att avstå från årtionden av tidigare vetenskapligt lärande. Det kräver acceptans av dogmer. 

En sista komponent i COVAX-strategin, för att låsa in kändisstöd och göra det möjligt för de som marknadsför vaccinet att fortfarande känna sig dygdiga, är "vaccinkapital.' Människor i rika länder får booster medan många av de "globala fattiga" fortfarande väntar på sina första doser. Bristen på rimliga fördelar som kan erhållas från dessa doser, och kravet på tvång för att uppnå hög täckning, är irrelevant – orättvisa i vaccindistribution måste bara vara "dåligt". 

Samtidigt som de driver fler booster på höginkomstmarknaderna kan samma läkemedelsföretag se bra ut genom att kräva vaccinkapital och förespråka de "missgynnade". I verkligheten avleder detta resurser från områden med större behov och dödar därigenom fler barn, men sådant finstilt kommer aldrig att hamna på förstasidorna. Råvaruequity expanderar marknader och ger avkastning, medan hälsoequity inte gör det. Rädsla för att bli förtalad som anti-equity hjälper till att hålla skeptiker tysta.

Bultar ner guldgåsen

Vetenskap, inklusive folkhälsa, ansågs tidigare vara baserad på logiska processer, baserade på en acceptans av att aspekter av vår värld är grundade i upptäckbar sanning. Detta koncept är ett hot mot COVAX och den bredare berättelsen om pandemiberedskap. Det är ett hot mot avkastningen på investeringen för pandemiindustrins sponsorer. Girighet är en starkare drivkraft än sanning, och den måste få löpa fritt om samhället verkligen ska återställas till förmån för dem som vill koncentrera sig och kontrollera dess rikedom.

Trots dess massiva interna motsättningar, oproportionerliga kostnader, tvång och krav på att dess promotorer ska leva uppenbara lögner, har COVAX och hela massvaccinationsparadigmet skapat en stark modell för framgång för det bredare pandemiberedskapsprojektet. Om sanningen i folkhälsan så lätt kan undvaras, och de som arbetar på fältet så villigt kan fångas in, erbjuder potentialen att mjölka allmänhetens förtroende och önskan om säkerhet en oöverträffad potential för vinst. 

När denna rikedom ackumuleras, stöder den det fortsatta förespråkande och manipulation som krävs för att hålla sina anhängare lojala. Detta skapar en självförevigande cykel – vi kan förvänta oss att se fler utbrott, hälsonödsituationer och pandemier deklareras, fler vacciner rullas ut och mer välstånd koncentreras som ett resultat. Detta blir en ostoppbar cykel som begraver sanningen under en växande dimma av rädsla och lögn.

Det är åtminstone planen. Det slutliga resultatet kommer att bero på om sanning, mänskliga rättigheter, jämlikhet och tillit någonsin varit grundläggande för att upprätthålla samhällelig sammanhållning och fred. Om de var det, så låt oss hoppas att kaoset som följer på deras övergivande på något sätt begränsas. För nu är affärer affärer, och guldgåsen, fastbultad i en lögnhall, kommer att fortsätta lägga sig.Publicerad under a Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell licens
För omtryck, vänligen ställ tillbaka den kanoniska länken till originalet Brownstone Institute Artikel och författare.

Författare

  • David Bell

    David Bell, Senior Scholar vid Brownstone Institute, är folkhälsoläkare och bioteknikkonsult inom global hälsa. Han är tidigare medicinsk officer och forskare vid Världshälsoorganisationen (WHO), programchef för malaria och febersjukdomar vid Foundation for Innovative New Diagnostics (FIND) i Genève, Schweiz, och chef för Global Health Technologies på Intellectual Ventures Global Good Fond i Bellevue, WA, USA.

    Visa alla inlägg

Donera idag

Ditt ekonomiska stöd från Brownstone Institute går till att stödja författare, advokater, vetenskapsmän, ekonomer och andra modiga människor som har blivit professionellt utrensade och fördrivna under vår tids omvälvning. Du kan hjälpa till att få fram sanningen genom deras pågående arbete.

Prenumerera på Brownstone för fler nyheter


Handla Brownstone

Håll dig informerad med Brownstone Institute