Brunsten » Brownstone Institute-artiklar » Historien kommer att minnas Tegnells Covid-hjältemod
Brownstone Institute - Historien kommer att minnas Tegnells Covid-hjältemod

Historien kommer att minnas Tegnells Covid-hjältemod

DELA | SKRIV UT | E-POST

Sverige hanterade som bekant covid-pandemin på ett annat sätt än resten av världen. Det förekom inga stängningar av ekonomisk verksamhet eller skolor och nationella gränser hölls öppna. Anders Tegnell arbetade som statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten (FHM) under pandemin. Han var inte FHMs högsta ledare, men blev i sin egenskap av statsepidemiolog dess ansikte utåt. Tillsammans med journalisten Fanny Härgestam har Tegnell skrivit en bok om pandemin och här är en sammanfattning av den.

Det är skillnad mellan Sverige och andra länder när det gäller ansvar för folkhälsan. FHM har ett betydligt större ansvar i Sverige än vad motsvarande myndigheter har i andra länder och politikerrollen är underordnad. I Sverige var det otänkbart att politikerna skulle lyssna på råden från FHM och sedan ta ställning till hur pandemin skulle hanteras. Det var FHM:s uppgift att göra det. FHM måste tänka på helheten, medan folkhälsomyndigheterna i de flesta andra länder inte behöver. Inte bara den epidemiologiska sidan är viktig för FHM, utan även konsekvenserna av eventuella åtgärder. Enligt svensk lag ska åtgärderna stå i proportion till risken.

I februari 2020 var en miljon svenskar på vintersemester i Alperna och utgjorde ett stort smitthot vid återkomst, men FHM ville inte tvinga dem till hemkarantän efter hemkomsten. Risken för smittspridning ansågs inte vara tillräckligt stor och Tegnell trodde att svenskarna frivilligt skulle göra rätt, vilket skulle visa sig stämma.

Tegnell förstod att det inte skulle gå att hindra smittan från att sprida sig i samhället. Han skriver att testning kan vara användbar åtminstone i den tidiga fasen, och syftet är att bryta smittkedjor. Detta kommer eventuellt att fördröja smittspridningen och under denna period kan sjukhusen förbereda sig för massinläggningar. Det ger också möjligheter att lära sig vilken behandling som kan vara effektiv och vilka riskgrupper som finns. I efterhand skriver Tegnell att åtgärderna kan ha fördröjt smittspridningen med ett par veckor, men han är nu osäker på vilka lärdomar som är möjliga på så kort tid. Sett i ljuset av detta är det särskilt viktigt att åtgärder och begränsningar inte får allvarliga sociala konsekvenser.

Det är alltid viktigare att behandla sjuka än att genomföra infektionsspårning, som någon gång ändå blir värdelös när tillräckligt många smittas. Tegnell var skeptisk till de omfattande tester som ägde rum i Sverige och andra länder även efter att smittan hade spridit sig i stor utsträckning. Det fördes ingen ordentlig diskussion om detta i FHM. Han menar att det fanns politiska skäl till den omfattande testningen och påpekar att detta inte var tillåtet i gamla pandemiplaner.

Internationellt var trycket på storskaliga tester enormt. Enligt Tegnell hade omfattande tester blivit dogmer för WHO. Efter ett tag gav han upp kampen mot den omfattande testningen. Det var en kamp han inte kunde vinna. I efterhand är han förvånad över att testningen tidigt dök upp som lösningen på pandemin. Enligt Tegnell fördröjde rådet att stanna hemma vid symtom smittspridningen i Sverige. Det var viktigt att åtgärderna inte gick utöver samhällets förmåga att fungera normalt.

Att Danmark och Norge beslutade att stänga skolor i mars 2020 var en chock för Tegnell. Informationen vid tillfället tydde på att barn inte spred smitta i någon större utsträckning. Tegnell var några år tidigare medförfattare till en artikel som tittade på konsekvenserna av skolnedläggningar under epidemier och slutsatsen var att nedläggningar endast hade en begränsad effekt på smittspridningen och de negativa konsekvenserna var betydande. Tegnell trodde att världen var drabbad av panik. Han ville informera utan att skrämma allmänheten och han skriver att frivillighet är typiskt för svenskt folkhälsoarbete.

Sverige stängde aldrig gränserna. Världen är beroende av global handel och människors rörelse. Konsekvenserna av gränsstängningar skulle bli enorma och det var redan känt att reseförbud hade liten om någon positiv inverkan på smittspridning under en pandemi, skriver Tegnell.

Han skriver att lockdown inte var ett etablerat begrepp för att förhindra smittspridning och det hade aldrig använts i modern tid. Ändå infördes låsningar i rasande hastighet i många länder. Försiktighetsprincipen användes som motivering. Det är en princip som inte fanns i hälso- och sjukhuslagen.

Tegnell påpekar att försiktighetsprincipen kan tolkas på olika sätt och menade att principen dikterade att åtgärderna inte får ha för stora ekonomiska eller sociala kostnader. Det är för enkelt att bara tillämpa principen när det gäller smittspridning. FHM genomförde konsekvensanalyser både vad gäller effekt av åtgärder och konsekvenser och det var Tegnells intryck att få andra gjorde det. Han såg ett annat problem med låsningar och det var hur man kan avveckla dem på ett ansvarsfullt sätt.

Erfarenheter från det förflutna visade att det är omöjligt att stoppa en pandemi. Syftet var därför att följa de pandemiplaner som redan fanns, hålla igång samhället så bra som möjligt och säkerställa tillräckligt med resurser till sjukhusen. Att Sverige följde pandemiplaner från förr stod i kontrast till länder som ensidigt satsade på att minska smittspridningen oavsett kostnad. Nya Zeeland, Australien, Kina och Sydkorea var exempel på sådana länder. Tegnell vet inte varför vissa länder uppenbarligen försökt bli av med sjukdomen helt och hållet.

I Sverige beslutades att sammankomster skulle ha max 500 deltagare. Tegnell skriver att ingen visste vad ett rimligt tak på antalet deltagare var och han medger att 500 var ett godtyckligt antal.

En viktig fråga var hur dödlig sjukdomen var. Av erfarenhet är dödligheten överskattad i den tidiga fasen av en pandemi. Från Kina visste man att risken att dö var högst bland de äldsta. Det var viktigt att mäta dödligheten av sjukdomen, men svårt. Olika länder hade olika sätt att bedöma dödligheten och i Sverige valde man att registrera överdödlighet. Allmän överdödlighet användes tidigare som mått på influensadödlighet. FHM hade liten erfarenhet av äldreomsorg i Sverige sedan före pandemin. Det var kommunernas och regionernas ansvar. Det var särskilt inom äldreomsorgen som många dog av Covid i Sverige 2020.

Tegnell påpekar att flockimmunitet är ett epidemiologiskt fenomen och inte en strategi som han anklagades för. Termen används för att förstå hur smitta sprider sig i befolkningen. Flockimmunitet uppstår när så många människor är immuna att sjukdomen inte längre sprider sig. Han skriver att flockimmunitet sällan uppnås utan vaccination och ingen virussjukdom har någonsin försvunnit av sig själv. Han påpekar att immunitet mot Covid aldrig är perfekt och att flockimmunitet därför aldrig kommer att ske.

I Sverige, liksom i många länder, var det en presskonferens varje dag. Tegnell menar att det var överdrivet och att det borde begränsas till en gång i veckan. Eftersom han var avdelningschef i FHM som hanterade data och epidemiologiska frågor var det naturligt att presskonferenserna föll på honom.

Tegnell studerade modellen grundligt från Imperial College i London och var skeptisk. Denna modell var förmodligen en viktig orsak till paniken som spred sig över hela världen. Osäkerheten kring olika variabler är ingen detalj när prognoser ska beräknas och kan leda till betydande fel. Tegnell såg att vissa akademiska kretsar helhjärtat trodde på Imperial College-modellen, medan andra som FHM var skeptiska.

Enligt Tegnell är en modell som inte tar hänsyn till mörkertal när det kommer till smitta oseriös. Det finns framåtblickande modeller som Imperial College-modellen och bakåtblickande modeller. De sista utgår från de senaste veckorna och förutspår vad som kommer att hända nästa vecka. FHM använde bakåtblickande modeller, men de var endast vägledande och styrde aldrig införandet av restriktioner.

Det var Tegnells intryck att EU-kommissionen ville att alla EU-länder skulle hantera pandemin på ungefär samma sätt med hjälp av datormodeller. Tegnell håller inte med om detta och menar att kunskap om den egna befolkningen är viktig. Enligt Imperial College-modellen skulle det finnas behov av 16,000 2020 intensivvårdsplatser i Sverige per dag under våren 550. Resultatet blev maximalt 2020 patienter på en dag. Våren XNUMX fanns farhågor om att Stockholm inte hade tillräckligt med intensivvårdskapacitet. Man beslutade därför att bygga ett fältsjukhus. Den kom aldrig till användning och stängdes ner efter några månader.

FHM ville inte införa en obligatorisk mask. Anledningen var att det inte fanns några vetenskapliga bevis för att masker förhindrar infektion. Tegnell var rädd att en mask skulle ge en falsk trygghet och därför slarv med andra åtgärder som att stanna hemma vid symtom. Det fanns inga vetenskapliga bevis för att en sådan falsk trygghet skulle uppstå, men FHM ville inte ta denna risk då frivilligarbete var en avgörande aspekt av pandemihanteringen. Tegnell framhåller att svenskarna lever i ett fritt samhälle. Han är tydlig med att detta inte är någon plattityd för honom, utan något han verkligen menar.

Det var känt att smitta kunde spridas från personer utan symtom, men smittan kom främst från symtomatiska personer. Eftersom syftet inte var att utrota viruset, en omöjlighet, var syftet att bromsa smittspridningen genom att be personer med symptom att frivilligt stanna hemma. Syftet var att förhindra att sjukhusen överbelastas.

Tegnell var medveten om att det skulle komma nya vågor efter att den första vågen våren 2020 var över. Orsaken till dessa vågor är okänd, men kan bero på nya mutationer. Hösten 2020 stod det klart att Covid inte var så smittsamt som man trodde. Detta var både bra och dåliga nyheter. Det skulle kunna innebära att åtgärderna våren 2020 hade gett effekt, men det kan också innebära att många blir sjuka hösten 2020. Hösten 2020 satsade FHM mer på lokala åtgärder. Som tidigare var huvudmålet att bromsa infektionstakten så att sjukhusen inte skulle bli överbelastade.

Tegnell trodde först att det skulle ta flera år innan ett eventuellt vaccin fanns. Efter att vaccinerna tagits i bruk hänvisar han till rapporter från Israel om att vaccinet inte var så effektivt som man först trodde. 2021 visade det sig att vaccinet inte stoppade infektionen, men Tegnell skriver att vaccinet gav ett bra skydd mot allvarlig sjukdom. Antalet inlagda på intensivvårdsavdelningar var lägre än 2020. Enligt Tegnell stod det snabbt klart att riskpatienter behövde nya vaccindoser, men han skriver att vaccinerna utgjorde en vattendelare i pandemihanteringen.

Tegnell avgick som statsepidemiolog i maj 2022. Han drar därefter slutsatsen att Sveriges hantering genom att agera försiktigt och inte göra för mycket var korrekt. De senaste studierna visar att överdödligheten i Sverige är bland de lägsta i Europa och i linje med övriga nordiska länder, även om Sverige drabbades hårdare våren 2020. Sjukhusen kollapsade inte. Studier har visat att öppna skolor inte påverkade smittspridningen.

Tegnell är rädd att många av konsekvenserna av pandemin inte kommer att visa sig om flera år. Cancerutredningen har varit bristfällig i vissa länder, men i mindre utsträckning i Sverige. Kroniskt sjuka slutade gå på kontroller hos sin husläkare och frågan är om många inte fortsätter att gå. Många har psykiska efterverkningar. I vissa länder finns det överdödlighet för andra sjukdomar än Covid. Skolnedläggningar har fått allvarliga konsekvenser för barn.

Andra studier visar att de som dog i Covid för det mesta hade en kort förväntad livslängd ändå. Data från Sverige visar att de negativa konsekvenserna av pandemin är minimala, enligt Tegnell. En rapport från telebolaget Telia visar att rörelsemönstret bland svenskar var begränsat i ungefär samma utsträckning som i grannländerna, men utan tvångsmedel.

Konsekvenserna av nedstängningarna har varit särskilt allvarliga i fattiga länder. Fattigdom och undernäring har ökat. Skolelever återvänder inte till skolor efter skolans stängningar. I Uganda var skolor stängda i nästan två år, men som i de flesta afrikanska länder var pandemin mild där. Antalet gravida tonårsflickor ökade med 350 % i Uganda och våld i hemmet påverkade en fjärdedel av hushållen under nedstängningen.

Tegnell reflekterar över varför Sverige anklagades för att ha valt fel strategi. Hur skulle man kunna hävda att Sverige valde rätt och resten av världen fel? Han tror att svaret ligger i politiken. Hanteringen av pandemin hade stor politisk explosivitet och han menar att många regeringar kände sig pressade att agera för att skydda befolkningen. Han känner inte till anledningen till att en svartvit strategi för pandemihantering etablerades.

Slutsats

I Sverige var det folkhälsobyråkrater som skötte åtgärderna och inte politikerna, som det var i nästan alla andra länder. För Sveriges del var det tur att folkhälsobyråkraterna, med Tegnell i spetsen, var rationella aktörer som använde etablerad kunskap om pandemihantering och bedömde effekten av åtgärder mot konsekvenserna för samhället, både ekonomiskt och socialt. Sådan kostnadseffektivitetsbedömning gjordes inte i andra länder.

Att Sverige kunnat stå emot den massiva kritiken från andra länder är beundransvärt och beror förmodligen till stor del på Tegnells starka karaktär förankrad i vetenskap och sunt förnuft. Det land där politikerna hade minst inflytande på hanteringen av pandemin klarade sig bäst. Om det innebär att politiker ska abdikera till förmån för folkhälsobyråkrater vid pandemier vet jag inte. Personligen tror jag att den viktigaste lärdomen från Sverige är att frivillighet och nykter information är avgörande för bästa möjliga utfall av en pandemi.Publicerad under a Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell licens
För omtryck, vänligen ställ tillbaka den kanoniska länken till originalet Brownstone Institute Artikel och författare.

Författare

  • Halvor Naess

    Halvor Naess är senior konsult vid neurologiska avdelningen, Haukeland Universitetssjukhus, Bergen, Norge och professor vid universitetet i Bergen. Han har skrivit och medförfattare till mer än 200 PubMed-indexerade artiklar, mestadels om stroke och relaterade neurologiska sjukdomar. Han har skrivit många artiklar i norska tidningar och webbplatser sedan mars 2020 som var kritiska mot pandemihanteringen i Norge.

    Visa alla inlägg

Donera idag

Ditt ekonomiska stöd från Brownstone Institute går till att stödja författare, advokater, vetenskapsmän, ekonomer och andra modiga människor som har blivit professionellt utrensade och fördrivna under vår tids omvälvning. Du kan hjälpa till att få fram sanningen genom deras pågående arbete.

Prenumerera på Brownstone för fler nyheter


Handla Brownstone

Håll dig informerad med Brownstone Institute