Brunsten » Brownstone Institute Journal » Covid-19-vaccinmandat klarar Jacobson-testet
jacobson test

Covid-19-vaccinmandat klarar Jacobson-testet

DELA | SKRIV UT | E-POST

Amerikaner är ett frihetsälskande parti. Det är vårt grundläggande etos och vi har försvarat det över hela världen vid ett flertal tillfällen. Samtidigt har vi en stark tradition av social altruism och hängivenhet för det gemensamma bästa, särskilt i kristider. 

Nu när Covid-19-pandemin har varit med oss ​​i nära två år och vaccin i nästan ett, har vi lärt oss att vaccinerna fungerar till en viss grad och att de både har känt till allvarliga risker och teoretiserat potentiella risker. 

Under de senaste månaderna har amerikaner i allt högre grad ställts inför krav på att de ska vaccineras eller omvaccineras – från regeringar, skolor, arbetsgivare, butiksägare, till och med släktingar. 

Dessa krav inkluderar juridiskt verkställbara "mandat" som tvingar amerikaner att välja mellan att följa vaccinationskrav och deras försörjning, gå i skolan, resa och delta i många tillfällen av medborgerlig och religiös högtid. Vissa amerikaner anser att dessa krav är lämpliga, medan andra ser dem som klassiska exempel på övergrepp från regeringen – som intrång i deras konstitutionella och naturliga rättigheter.

Vi står med andra ord inför frågor om hur vi bäst kan integrera vårt eviga engagemang för frihet med vår lika långvariga omsorg om folkhälsan, i detta kristid.

Antimandatstridigheter baserade på rättighetsanspråk, rent och enkelt, engagerar inte de viktigaste frågorna som presenteras av regeringens vaccinmandat. Inte heller hanterar de spänningen mellan frihet och medborgerligt ansvar. Baserat på den vetenskapliga kunskapen och den medicinska erfarenheten som förvärvats under de senaste två åren är det dags för en betydande omprövning av hur man bäst kan integrera frihet med folkhälsan genuina krav i det allmännas bästa.

Under pandemin har domstolarna med rätta förlitat sig på ett hundraårigt prejudikat från Högsta domstolen i mandatärenden, men de har allvarligt missförstått och tillämpat detta prejudikat för att upprätthålla drakoniska och omotiverade Covid-19-vaccinmandat.

Mycket som vi har att säga om dessa domstolar föreslogs av tre amerikanska högsta domstolsdomare den 29 oktober 2021. De argumenterade (utan framgång; de var i minoritet) att högsta domstolen borde ta upp fallet med en mandatutmaning från Maine, domare Gorsuch, Thomas och Alito hävdade att även om domstolen elva månader tidigare sa att "att stoppa spridningen av Covid-19" kvalificerade sig som ett "övertygande intresse", "kan detta intresse inte kvalificeras som sådant för alltid." 

Varför inte? Just för att (dessa domare skrev) det nu finns tre "vidt spridda vacciner." Elva månader tidigare fanns det inga. "Vid den tiden hade landet jämförbart få behandlingar för dem som lider av sjukdomen. Idag har vi ytterligare behandlingar och fler dyker upp i närheten.” 

Vi vill särskilt tillägga att det nu har blivit uppenbart att "elimineringsstrategier", där det övergripande folkhälsomålet är noll infektioner, varken är möjliga eller konstruktiva. Vi måste lära oss att leva med Covid-19 som vi har lärt oss att leva med andra outrotliga, fleråriga luftburna luftvägsbakterier, som de som orsakar förkylning och influensa.

Domare Gorsuch, Thomas och Alito skrev: "Om den mänskliga naturen och historien lär oss något, så är det att medborgerliga friheter står inför allvarliga risker när regeringar proklamerar obestämda undantagstillstånd." De sa: "På någon hög höjd kan nästan alla statliga åtgärder trots allt sägas beröra '... folkhälsa och säkerhet'...och mäta ett mycket specificerat och individuellt intresse" i utövandet av en medborgerlig rättighet "'direkt mot dessa rarifierade värden får oundvikligen det individuella intresset att framstå som mindre betydelsefullt."

Det är dags att få ner vårt juridiska tänkande om Covid-19-vaccinmandat till jorden.

I tider av nationell nödsituation måste regeringens överordnade mål vara att skydda befolkningen samtidigt som orsaken till undantagstillståndet undanröjs. Detta innebär att vissa lagar, förordningar och policyer kan tillfälligt stängas av för att utföra dessa uppgifter. Till exempel, om armén behöver din bil för att transportera soldater till frontlinjen, så var det. I synnerhet under smittkoppsepidemin 1902, USA:s högsta domstol i Jacobson mot Massachusetts, 197 US 11 (1905) fastslog att delstaten Massachusetts kunde tvinga invånare att skaffa gratis vaccination eller omvaccination mot infektionen, eller drabbas av en straffavgift på $5 (ca $150 idag) för bristande efterlevnad.

Genom att författa majoritetens åsikt i Jacobson, argumenterade domare John Marshall Harlan (1) att individuell frihet inte tillåter människor att agera oavsett skada som kan orsakas andra; (2) att vaccinationsmandatet inte visades vara godtyckligt eller förtryckande; (3) att vaccination rimligen krävdes för allmän säkerhet; och (4) att svarandens uppfattning att smittkoppsvaccinet inte var säkert eller effektivt utgjorde en liten medicinsk åsikt från minoriteten. 

År 1905 hade smittkoppsvaccination varit vanligt förekommande i nästan ett sekel, och befolkningar, lagstiftare och domstolar hade i huvudsak varit eniga om att acceptera det som lämpligt och effektivt för att förhindra smittkoppor både hos individer och vid utbrott. I smittkoppsepidemin i Cleveland 1902-4 fanns det 1,394 252 registrerade fall och 18 dödsfall, en risk för dödsfall på XNUMX %; alltså ett tydligt skäl för den allmänna säkerheten för att förhindra infektionen.

Domstolen i Jacobson använde en mängd uttryck för att beskriva sin granskning i fyra delar av vaccinmandatet i Cambridge, Massachusetts i det fallet. Bland dessa uttryck är: om kravet var "godtyckligt och inte motiverat av fallets nödvändighet"; om mandatet gick "långt utöver vad som rimligen krävdes för allmänhetens säkerhet"; om det var en "rimlig reglering, som allmänhetens säkerhet kan kräva;" och om det har en "verklig och väsentlig relation" till folkhälsan. 

Smakämnen Jacobson Domstolen sa aldrig att den använde ett "rationellt" test; faktiskt, den lägsta nivån av rättslig granskning var inte då en konstterm som domstolarna använde. Och det testet beskriver verkligen inte i sak vad domstolen 1905 gjorde.

Domstolar under Covid-19-pandemin har inte desto mindre regelbundet tillämpat "rationell grund" granskning på vaccinmandat, med hänvisning till Jacobson som myndighet för att göra det! För att bara nämna ett av flera möjliga exempel, sa domare Frank Easterbrook, som skrev för Seventh Circuit Court of Appeals, då han avslöjade en stämningsansökan från Indiana University-studenter mot den institutionens vaccinmandat: "[g]iven Jacobson v. Massachusetts,... det kan inte vara ett konstitutionellt problem med vaccination mot SARS-CoV-2.” 

Huvudskälet till den slutsatsen var hans påstående att Jacobson domstolen använde den svagaste standarden för rättslig analys av regeringens åtgärder. Easterbrook åberopade den "rationella grundstandarden som används i Jacobson." Men Jacobson Domstolen granskade noggrant den medicinska-vetenskapliga förståelsen av smittkoppsepidemin och de vacciner som då användes, mycket mer än vad som har inträffat i tvister om Covid-19-vaccinmandat idag.

Högsta domstolen i Jacobson åberopade upprepade gånger det "allmänna bästa" för polisen som principen om sunt konstitutionellt tänkande om dagens folkhälsokris. Bara så - då och nu. Domstolen likställde dock inte det "allmänna bästa" med en reflexiv preferens för något kollektivt intresse framför varje persons rättigheter, eller med automatisk respekt för de senaste påstådda resultaten av "vetenskapen".

Likaså är det absolut nödvändigt att domstolar i dag följer efter Jacobson och kritiskt granska och väga de hävdade vetenskapliga grunderna för vaccinmandat. Under det senaste året har mycket av den offentliga diskursen om vacciner, deras effektivitet och deras risker för biverkningar kretsat kring uttalanden från CDC, FDA och andra statliga myndigheter och personal. Dessa myndigheter har till uppgift att studera, rapportera om och godkänna läkemedel, medicintekniska produkter och vacciner i samband med olika sjukdomar och tillstånd, inklusive befolkningsutbrott i USA och på andra håll i världen. 

Under Covid-19-pandemin har det blivit uppenbart att dessa byråer inte enhetligt har återspeglat objektiv verifierbar vetenskap utan har haft upprepade fall av många intressekonflikter i granskningspanelens medlemmar som har explicita eller dolda band till läkemedels- och vaccinföretag. Dessa problem och andra till synes ologiska eller motsägelsefulla offentliga uttalanden från dessa statliga myndigheter har urholkat allmänhetens förtroende för myndigheterna avsevärt. 

I detta sammanhang, för regeringen att hävda att dess konstitutionella skyldigheter (som beskrivs i Jacobson, till exempel) är nöjda bara "eftersom en statlig myndighet säger det" skulle vara egennyttiga och helt otillräckliga. Ett sådant resonemang skulle inte tillfredsställa bevisbördan; snarare skulle regeringen behöva visa relevanta, fullständiga, icke-körsbärsplockade vetenskapliga bevis för att göra fallet.

Låt oss nu överväga de fyra kriterierna Jacobson förlitade sig på att besluta att smittkoppsvaccinmandatet 1905 gick igenom konstitutionellt uppbåd, och använde dem för att utvärdera dagens Covid-19-vaccinmandat.

(1) Individuell frihet tillåter inte människor att agera oavsett skada som kan orsakas andra. Självklart. Men detta kriterium är som sagt vagt vad gäller dess möjliga implikationer. Till exempel är människor naturligt professionellt och ekonomiskt konkurrenskraftiga. En person lyckas med en annans misslyckande. Sådana skador kan vara allvarliga, men detta kan omöjligen vara en typ av skada som justitieminister Harlan föreställer sig.

Det som verkar uppenbart är att detta kriterium tar itu med det övertygande intresset av att begränsa människor från att agera för att sprida infektionen. I konstitutionell rätt är ett "tvingande intresse" en nödvändig eller avgörande åtgärd snarare än en förmånlig handling; till exempel att rädda livet på ett stort antal människor i riskzonen.

Faktum är att den federala regeringen redan har satt en de facto tröskel för denna nivå. Årligen dör cirka 500,000 500,000 amerikaner av tobaksrelaterade sjukdomar. Ändå har den federala regeringen aldrig agerat för att begränsa tobaksanvändningen på något meningsfullt sätt. Detta innebär att XNUMX XNUMX dödsfall per år inte är tillräckligt stort för att utlösa ett övertygande statligt intresse.

I början av Covid-19-pandemin var det osäkert vilka klasser av människor som skulle ha hög dödlighetsrisk av infektionen. Efter sex månader var det väletablerat att det finns en enorm skillnad i dödlighet i Covid-19 mellan personer över 70 år och personer under 30 år. 

Således verkar det som om alla verkligt "övertygande" intressen bara kan gälla högriskindivider, som är definierbara och utgör en liten minoritet av den allmänna befolkningen. Dessutom kan livet för sådana individer ofta skyddas av kända befintliga och tillgängliga farmakologiska och monoklonala antikroppsinterventioner (se kriterium (3) nedan), vilket innebär att det kan finnas ett mindre än övertygande intresse för universell vaccination även bland dem. 

Slutligen krävs att det erforderliga statliga intresset visas för att stödja ett vaccin mandat, inte den fria tillgången på vacciner. Eftersom de flesta individer med hög risk för dåliga Covid-19-utfall antagligen rationellt skulle välja att skaffa vaccinationer, är det mycket troligt att det ytterligare antalet räddade liv som kan hänföras till mandatet, utöver de liv som räddas under allmän vaccintillgänglighet i samma befolkning, inte tillräckligt stor för att tillfredsställa det stora antal som behövs för att visa att ett urskillningslöst mandat tjänar ett "övertygande" intresse för folkhälsan.

Dessutom vet vi nu, och både Drs. Anthony Fauci och Rochelle Walensky har uttalat offentligt att helt vaccinerade individer kan bli infekterade och överföra viruset till andra. Ett antal sådana utbrott har inträffat på olika platser. Det finns alltså inget uppenbart tvingande intresse av att kräva vaccination för lågriskindivider specifikt i ett försök att minska smittspridning till högriskpersoner – precis som det inte finns något tvingande intresse av att tvinga fram vaccination för att minska smittöverföringen till lågriskpersoner.

Bara för att vara tydlig, ligger regeringens övertygande intresse för att förebygga allvarliga resultat som sjukhusvistelse och dödlighet. Men vi hävdar att det inte finns något sådant övertygande intresse för att Covid-19 fall inträffar. Den överväldigande majoriteten av fallen återhämtar sig. Förebyggande av Covid-19-fall är på sin höjd ett önskvärt politiskt mål och inte ett tvingande intresse. 

Som det har blivit alltmer uppenbart är naturlig immunitet efter Covid-19-infektion starkare för att avvärja efterföljande virusutbrott än vaccinbaserad immunitet. (Därmed är förebyggande av Covid-19 fall i sig faktiskt kontraproduktivt när det gäller att få ett slut på pandemin.) Medan Högsta domstolen har ansett att "[att] hindra spridningen av Covid-19 är utan tvekan ett övertygande intresse" Romersk-katolska stiftet v. Cuomo, det beslutet fattades tidigt i pandemin, innan den långsiktiga svagheten hos vaccinbaserad immunitet förstods. Med vad som är känt nu, resonemang om övertygande intresse för vaccin mandat gäller inte längre.

(2) Vaccinationsmandatet har inte visat sig vara godtyckligt eller förtryckande. Covid-19-vaccinmandat som införts av den federala regeringen och vissa delstatsregeringar kräver vaccination av alla vuxna utom de som begär medicinska undantag eller religiösa undantag. Kriterier som utfärdats av CDC för medicinska undantag är dock extremt begränsade, och involverar i huvudsak endast allvarliga livshotande allergiska reaktioner, vilket framgår av att ta den första vaccinationen av mRNA-serien med två doser. Religiösa undantagsförfrågningar tycks ha mött olika nyckfulla svar från granskare av vaccinmandat, och vissa stater har helt och hållet förbjudit religiösa undantag, i strid med (som domarna Gorsuch, Thomas och Alito hävdade och som vi skulle hävda) konstitutionella garantier för religionsfrihet.

Den helt irrationell hänsyn till alla vaccinationsmandat hittills är att mandaten ignorerar personer som har haft Covid-19 och därmed har naturlig immunitet. Det finns nu mer än 130-studier som visar styrkan, hållbarheten och det breda spektrumet av naturlig immunitet, särskilt kontra vaccinimmunitet. 

Huruvida personer med naturlig immunitet skulle ha ännu starkare immunitet om de också genomgår vaccination är irrelevant, eftersom deras naturliga immunitet är mer än tillräcklig och långvarig för att tillfredsställa målet med vaccinmandat. 

Vissa argument har framförts som hävdar att antikroppsnivåer kan vara högre hos vaccinerade personer än personer som återhämtat sig från Covid-19, men antikroppsnivåer i sig översätts inte till graden av immunitet. Antikroppsnivåerna hos vaccinerade personer sjunker avsevärt med början fyra månader efter vaccinationen, medan antikroppsnivåerna i Covid-19 som återhämtats förblir ungefär konstanta under dessa månader. Andra påståenden har varit att asymtomatiska eller milda Covid-19-infektioner kanske inte ger stark naturlig immunitet; emellertid har dessa påståenden visat sig vara vetenskapligt ogrundade. Empiriska populationsstudier på återinfektion/genombrottsinfektion visar att naturlig immunitet är lika stark eller starkare än vaccinimmunitet. 

Slutligen kan naturlig immunitet dokumenteras genom att någonsin ha haft ett positivt Covid-19 PCR, antikropps- eller T-cellstest, oavsett aktuell status för dessa tester.

På samma sätt är Covid-19-vaccinmandat för barn obefogade eftersom barn nästan helt smittas från sina föräldrar eller andra vuxna i hushållet och sällan överför infektionen till sina klasskamrater, lärare eller icke-infekterade vuxna i hushållet. 

Normala friska barn dör inte av Covid-19, och de 33 barnen i åldern 5-11 år uppskattas av CDC att ha dött från Covid-19 mellan den 3 oktober 2020 och den 2 oktober 2021 hade alla kroniska tillstånd som diabetes, fetma, att vara nedsatt av immunförsvaret (t.ex. efter cancerbehandling) som satte dem i hög risk, och även dessa siffror är mycket lägre än barndomsdödsfall i trafik och fotgängarolyckor, eller till och med bli träffad av blixten. Covid-19 hos barn är nästan helt en asymtomatisk eller mild sjukdom som kännetecknas av feber och trötthet och går över av sig självt efter 2-3 dagars vila. Vaccinuppdrag för barn är således obefogade.

Sammanfattningsvis är en policy som kräver vaccination av människor som antingen redan är immuna eller som inte har någon betydelse för deras egen hälsa eller för att sprida infektionen. slumpmässig. Det är förtryckande att tillsätta människor som inte behöver det för sig själva eller för andra ett medicinskt ingrepp. En sådan politik skulle till och med misslyckas med testet "rationell grund" som så många domstolar har tillämpat slentrianmässigt.

(3) Vaccination krävs rimligen för allmän säkerhet. Vaccination förebygger i teorin personlig infektion och sjukdom, samt överföring av infektion till andra. Regeringens intresse ligger nästan helt i det senare. Vi vet nu att Covid-19-vaccinerna i den verkliga världen inte förhindrar överföring så bra.

Vidare förbättras den allmänna säkerheten genom användning av mediciner för tidig poliklinisk behandling som säkert tillåter ökning av befolkningens naturliga immunitet. En omfattande mängd studier har ackumulerats under de senaste 18 månaderna som visar att olika godkända men off-label mediciner dramatiskt minskar riskerna för Covid-19 sjukhusvistelse och dödlighet när de påbörjas hos ambulerande patienter inom de första fem dagarna eller så efter symtomdebut. 

Metaanalyser av sjukhusvistelse och dödsrisker beräknade av första författaren visas i figurerna på nästa sida för två läkemedel, hydroxiklorokin och ivermektin. Ytterligare grundlig diskussion om standarder för bevis för randomiserade och icke-randomiserade läkemedelsprövningar, såväl som om ett antal små prövningar som misslyckades med avseende på lämpligheten av deras studiedesign och genomförande, publiceras här.. Dessa analyser visar att många läkemedel och monoklonala antikroppar finns tillgängliga för att framgångsrikt behandla ambulerande patienter med Covid-19, vilket gör vaccination till ett val för att hantera pandemin, men inte en nödvändighet.

Som tidigare nämnts, skulle enbart förlita sig på FDA- eller CDC-utlåtanden om dessa mediciner, utan demonstration av fullständiga, objektiva och opartiska data som ligger till grund för dessa åsikter, otillräckligt för bevisstandarder. Bevisen är dock överväldigande för att behandlingsrecept som används av läkare som faktiskt behandlar Covid-19 öppenvårdspatienter fungerar mycket bra och därmed ger alternativ till vaccination för att förhindra sjukhusvistelse och dödlighet.

(4) Vaccinet har en lång populär, medicinsk och juridisk historia av att anses vara säkert och effektivt. Detta kriterium gör en avgörande skillnad Jacobson och smittkoppsvaccinets mandat från vad som händer idag. Jacobson accepterade inte avvikande vittnesmål om vaccinets säkerhet eller effekt eftersom vaccinet vid den tiden hade varit en bas i samhället i nästan 100 år. 

De genetiska Covid-19-vaccinerna har ingen sådan information, har alla indikationer på att de är storleksordningar mer skadliga, och även FDA klassificerar fortfarande alla tre som används i USA som experimentell, vilket innebär att deras EUA-beteckningar endast har krävt att de visar att de Maj förmedla vissa fördelar och behöver inte vara skadefria, dvs. har inte fastställts som säkra och effektiva, än mindre kända som sådana i årtionden eller längre. 

Jacobson fastställda kriterier för säkerhet och effekt som måste visas bortom allt tvivel, som förkroppsligar den bevisligen säkra och effektiva användningen av vaccinet i årtionden. Covid-19-vaccinerna kommer inte i närheten av den standarden.

Det obligatoriska smittkoppsvaccinet från 1902-4 hade använts i nästan ett sekel och en gigantisk mängd information var tillgänglig och känd om dess säkerhet och effekt på kort och lång sikt, och det var allmänt accepterat i alla delar av samhället baserat på den informationen. 

Däremot har de genetiska covid-19-vaccinerna som ingår i det föreslagna federala mandatet i huvudsak noll långtidshistoria och den minsta informationen om säkerhet och effekt. 

Enligt VAERS-databasen har hittills cirka 19,000 19 dödsfall associerats med Covid-19-vaccinerna, varav mer än en tredjedel inträffade inom tre dagar efter vaccination. Under detta ena år av Covid-30-vaccination är detta antal mer än dubbelt så många dödsfall från alla andra vacciner under mer än 150 år kombinerat i VAERS-data. Det är också mer än 0.8 gånger dödlighetsrisken för smittkoppsvaccination, XNUMX per miljon vacciner (Aragón et al., 2003).

VAERS-databasen identifierar också mer än 200,000 10 allvarliga eller livshotande icke-dödshändelser hittills, och detta antal är nästan säkert minst 19 gånger underräknat på grund av arbetet, svårigheterna, hindren och bristen på allmän kunskap som är involverad i att anmäla biverkningar rapporter i VAERS-systemet. Många av dessa biverkningar tyder på livslånga allvarliga funktionshinder. Men två miljoner allvarliga eller livshotande händelser är betydligt mer än den skada som skulle ha orsakats av ens obehandlad Covid-200-förekomst hos samma 19 miljoner vaccinerade amerikaner, särskilt med tanke på att två tredjedelar av dem har stark naturlig immunitet från att ha haft asymtomatisk eller symtomatisk covid-XNUMX. 

Dessa siffror indikerar att dessa allvarliga händelser orsakade av vaccinerna med stor sannolikhet är fler än allvarliga Covid-19-utfall som skulle ha inträffat hos samma individer om de inte hade vaccinerats. Dessutom skulle dessa siffror vara dramatiskt lägre med allmän tillgänglighet av undertryckta men effektiva behandlingsmediciner för tidig ambulant patientanvändning.

När det gäller effektivitet visade de tre amerikanska Covid-19-vaccinerna mycket lovande i sina ursprungliga randomiserade prövningsresultat. Men eftersom dessa vacciner har rullats ut i hundratals miljoner doser till allmänheten i den "verkliga världen", har deras prestanda skiljt sig från vad som ursprungligen beskrevs. 

Med tiden har vaccinets effektivitet för att minska riskerna för Covid-19-infektion och dödlighet minskat avsevärt, över 4-6 månader för infektion och 6-8 månader för dödlighet. Många jurisdiktioner har börjat överväga krav på periodiska boosterdoser, vilket är ett uppriktigt erkännande att de framställda ursprungliga vaccinationsprogrammen inte har varit tillräckligt effektiva.

På befolkningsnivå har storskalig vaccinationsutbyggnad minskat infektionsvågorna. Med tiden har dock vågorna börjat återkomma, eftersom vaccinerna har tappat effektivitet. Detta har setts dramatiskt i Storbritannien och Nederländerna under de senaste fem månaderna. I en analys av Covid-19 falldata från 68 länder och 2,947 XNUMX amerikanska län, observerades det att omfattningen av fallen inte är relaterad till nivån på befolkningens vaccination (Subramanian och Kumar, 2021). 

Således, om vaccination skulle vara den enda metoden för att bekämpa pandemin, verkar det som att vaccinationer som upprepas på obestämd tid med sex månaders intervall skulle krävas, och även det kanske inte är så framgångsrikt för att minska spridningen avsevärt. Det finns inga vaccinationsprogram för andra allmänna sjukdomar i USA som kräver en så hög frekvens av efterlevnad. Även influensa, som har en betydande årlig dödlighet, har en årlig revaccinationsfrekvens, är kanske bara 6 % effektiv under influensasäsongen, är inte obligatoriskt.

Smakämnen Jacobson fall satte en modell för hur den amerikanska regeringen och dess underavdelningar skulle ha befogenhet att skydda allmänheten samtidigt som begränsningar av aktiviteter och intrång i rättigheter minimeras. Vidare förlitade sig den enbart på en måttlig ekonomisk påföljd för bristande efterlevnad. Smittkoppepandemin 1902-4 hade en uppskattad dödsrisk på 18 %, medan risken för dödsfall av Covid-19 är mindre än 1 %. Denna enorma skillnad borde ha gett tveksamhet till de drakoniska påstådda kontrollåtgärder som har vidtagits över hela landet.

En noggrann läsning av Jacobson visar att det inte bara är ett automatiskt övervägande som tillåter regeringen att göra vad den vill när en pandemi nödsituation har officiellt utlysts. I en pandemi ser domstolarna till Jacobson för prejudikat som en uppenbar direkt passform, men ändå måste man utvärdera bevisen för att uppfylla alla Jacobson kriterier. Som vi har visat uppfyller inte Covid-19-vaccinmandat något av de obligatoriska kriterierna i Jacobson, än mindre alla.

Frågan som då ska tas upp är varför en pandemiinfektion med cirka 1/20th den naturliga dödlighetsrisken från den tidigare smittkoppepandemin skulle bli föremål för svåra påföljder som förlust av anställning, förlust av medicinsk vård, förlust av nödvändiga aktiviteter i det dagliga livet och mandat för vacciner som till skillnad från den tidigare pandemin inte har någon långsiktig säkerhet data. Med tanke på att ingen av de Jacobson kriterier har uppfyllts, har överträdelser och krav från regeringen och dess folkhälsomyndigheter inte motiverats enligt lag. Detta är argumentet som måste framföras om varför det föreslagna vaccinmandatet är ett obefogat övergrepp som inte är förenligt med etablerad folkhälsopolicy och lag.Publicerad under a Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell licens
För omtryck, vänligen ställ tillbaka den kanoniska länken till originalet Brownstone Institute Artikel och författare.

Författarna

  • Harvey Risch

    Harvey Risch, Senior Scholar vid Brownstone Institute, är läkare och professor emeritus i epidemiologi vid Yale School of Public Health och Yale School of Medicine. Hans huvudsakliga forskningsintressen är cancer etiologi, prevention och tidig diagnos samt epidemiologiska metoder.

    Visa alla inlägg
  • Gerard Bradley

    Gerard V. Bradley är professor i juridik vid University of Notre Dame, där han undervisar i juridisk etik och konstitutionell lag. Vid Notre Dame leder han (tillsammans med John Finnis) Natural Law Institute och medredigerar The American Journal of Jurisprudence, ett internationellt forum för rättsfilosofi. Bradley har varit gäststipendiat vid Hoover Institution vid Stanford University och senior stipendiat vid Witherspoon Institute i Princeton, NJ. Han har varit president för Fellowship of Catholic Scholars i många år.

    Visa alla inlägg

Donera idag

Ditt ekonomiska stöd från Brownstone Institute går till att stödja författare, advokater, vetenskapsmän, ekonomer och andra modiga människor som har blivit professionellt utrensade och fördrivna under vår tids omvälvning. Du kan hjälpa till att få fram sanningen genom deras pågående arbete.

Prenumerera på Brownstone för fler nyheter


Handla Brownstone

Håll dig informerad med Brownstone Institute